logobgr
Всички
05.06.2023г.

Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в сила от 01.06.2023 г.

От 01.06.2023 г. са в сила изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), с което социалното подпомагане вече е обвързано с линията на бедност и значително се облекчават условията за достъп до месечни социални помощи:

 • отпада изискването за размера на жилището;
 • изискването лицата да не са регистрирани като ЕТ и да не са собственици на капитала на търговско дружество се променя на „да не осъществят дейност като ЕТ и да нямат участие в капитала на търговско дружество“;
 • отпада изискването лицата да не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи и се регламентира, че доходите от движимо и недвижимо имущество за всеки член на семейството не трябва да надхвърля линията на бедност;
 • намалява се срокът, в който лицата не трябва да са извършвали прехвърляне чрез договор за дарение или заплащане на недвижим имот от 5 години на 2 години;
 • предоставя се право на учащите във ВУЗ и учениците от частни училища да получават месечни социални помощи;
 • намалява се срокът за задължителна регистрация в дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) на безработните лица в трудоспособна възраст от 6 месеца на 3 месеца;
 • към лицата, за които не се изисква регистрация в ДБТ са добавени лица, които учат във висше училище по специалност, за която е предвидена само редовна форма на обучение;
 • изискването за 3-месечна регистрация в ДБТ не се отнася и за лицата, които са се регистрирали в ДБТ в едномесечен срок от завършване на средното си образование, но не повече от 20-годишна възраст;
 • намалява се срокът за полагане на обществено полезен труд от 14 дни по 4 часа, на 40 часа месечно, както и санкциите при повторен отказ за полагане на обществено полезен труд – срокът, в който е направен отказът се намалява от 5 години на 3 години, а срокът, за който лицето се лишава от правото на социални помощи се намалява от 2 години на 6 месеца;
 • при отпускането на месечна целева помощ за наем отпада изискването децата да посещават редовно училище.

Регламентирани са нови целеви групи за подпомагане с месечни помощи по чл. 9 и нов ред за определяне на диференцирания доход, като определеният размер на месечната помощ на семейството се редуцира при неизпълнение на определени условия:

 • дете от 4 до 16-годишна възраст не учи;
 • дете от 16 до 18-годишна възраст не учи и не е регистрирано в ДБТ в едномесечен срок от навършване на 16 години;
 • дете от 4 до 18-годишна възраст е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия или отсъствия без уважителни причини от предучилищното образование за съответния месец;
 • на детето не са извършени задължителните имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние.

Създават се две нови помощи:

 • по реда на чл. 11а – целева помощ за срок от 3 месеца в случаите, когато безработно лице или безработен член на семейството, получаващо месечна помощ по чл. 9, започне работа;
 • по реда на чл. 16в - месечна целева помощ за покриване на първоначалните нужди на младежи от 18- до 21-годишна възраст, напуснали за първи път социална или интегрирана здравно-социална услуга от резидентен тип.

Социалните помощи се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец, подадено в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), като е предоставена възможност за заявяване във всяка ДСП на територията на страната.

Заявление-декларация за отпускане на социална помощ може да бъде подадено в ДСП както следва:

 • лично от заявителя;
 • чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;
 • по електронен път с квалифициран електронен подпис;
 • по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

Образците на заявления-декларации за отпускане на социални помощи са публикувани в раздел „Социално подпомагане“, подраздел „Социални помощи“, Рубрика „Документи“ на адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti/.

ППЗСП е публикуван в раздел „За Агенцията“, подраздел „Законодателство“, рубрика „Правилници“: https://asp.government.bg/bg/za-agentsiyata/zakonodatelstvo/

Социалните помощи се отпускат след извършване на социална анкета, при която се вземат предвид всички обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, отнасящи се до възможността за самоиздръжка и/или помощ от лица, задължени по закон да осигуряват такава.

Всички