logobgr
Всички
15.08.2016г.

Проект „Приеми ме 2015“: 101 настанявания на деца през юли, общо 1765 са в приемни семейства

 

Към края на юли 2016 г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта „Приеми ме 2015", са общо 1765, сочи ежемесечният мониторинг на индикаторите, осъществяван от националния екип за управление и организация на проекта. Запазва се тенденцията, наблюдавана от началото на годината,  най-голям дял да имат настанените деца от възрастова група 6 -14 г. (38% от общия брой деца). През отчетния месец юли общо за 101  деца са новите настанявания, от които 97 здрави деца (в професионални приемни семейства) и 4 деца с увреждане, също в професионални приемни семейства.

     През юли т.г. са подадени 29  заявления от кандидати за професионални приемни родители в 16 от 82-те общини-партньори, като вписани в регистъра са 19 нови професионални семейства. От началото на годината общият брой на подадените заявления във всички общини-партньори е 271, от които само 2 са за доброволни приемни родители.

     Утвърдените приемни семейства към 31.07.2016 г. по проекта са общо 1785 (1760 професионални, 25 доброволни). При стартирането на услугата на 01.01.2016 г. тази бройка беше 1526 - 1505 от тях професионални, 21 доброволни.

     Проектът "Приеми ме 2015" е изпълняван от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините в България. Неговата цел е да се разшири обхватът на услугата "приемна грижа" и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане в семейна среда на деца в риск.

В изпълнение на приетия от сформирания към проекта Координационен експертен съвет  План за развитие на социалната услуга „приемна грижа" от началото на ноември т.г. следва да стартира вторият етап на проекта. Основен елемент в него е въвеждането на областен модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа". Сформирането на екипи за управление и предоставяне на услугата на областно ниво  ще позволи постигането на стандарт за работа с приемни семейства за 1 социален работник от 12 действащи семейства, както и намаляване на броя на ангажираните администратори на общинско ниво. Като краен резултат ще бъде намалена значително себестойността на услугата. Ще се създаде и възможност за национално покритие чрез включване на всички общини, на чиято територия се предоставя услугата „приемна грижа"  и които отговарят на условията за партньорство по проекта „Приеми ме 2015".

 

Всички