logobgr
Всички
10.03.2022г.

Приемните семейства имат най-много трудности при грижата за тийнейджъри

Към 31.01.2022 г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в 154 общини партньори, са 1 596, сочат данните от ежемесечния анализ на Националния екип по организация и управление на проекта. Социалната услуга по този проект стартира на 01.01.2016 г. за 1 489 деца в 82 общини партньори.

През отчетния месец януари 67 деца са настанени в приемно семейство, а за 64 настаняването е прекратено. За 20 от тях причината е връщането в биологичните им семейства, 26 ще получат грижа в семейства на осиновители.

Инцидентните случаи, при които прекратеното настаняване в приемното семейство е с последвало настаняване в социална услуга от резидентен тип, фокусират вниманието на експертите по закрила на детето заради спецификата. Момиче на 16 г. е изведено от приемното семейство и е настанено в Център за настаняване от семеен тип, като мотивът на приемния родител е напредналата му възраст и очерталата се невъзможност да полага адекватни грижи за момиче в тийнейджърска възраст. Друго приемно семейство спира да полага грижи за също 16-годишна девойка поради нейните чести бягства, последвалата мярка за закрила е настаняване в Кризисен център. Казуистика от този тип илюстрира откроената тенденция приемните семейства да изпитват трудности подчертано с деца в пубертета.

В потвърждение на тази тенденция е и друг елемент от анализа за януари - от децата във възрастовата група 14-18 години над 90% имат продължителност на престоя в приемна грижа дългосрочно (в т.ч. до и над 5 години в услугата), като в масовия случай този престой е в едно и също приемно семейство.

Именно този успореден процес на естественото съзряване на вече младежи и девойки под приемна грижа, ведно с напредване на възрастта на приемните родители, усложнява успешното полагане на адекватна грижа за тийнейджърите. Има обаче и примери, когато и след прекратяване на мярката - поради пълнолетие или не повече от 20-годишна възраст (ако още учат), порасналите деца остават в приемните си семейства и са подкрепяни от тях, без вече да получават заплати.

През първия месец на 2022 г. комисиите по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане не са утвърдили нови приемни семейства, а заличените са 18. Така към края на януари утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община са общо 1 849 (професионални – 1 845; доброволни – 4). В 1 377 от тях с местоживеене в 154 общини партньори има настанени деца, като 1 173 отглеждат 1 дете; 190 – 2 деца; 12 са с 3 деца; 2 са приемните семейства, в които има настанени 4 и повече деца. В 12 области незаетите приемни семейства са над 30%, този процент за област Търговище е 63,24% - без настанени деца са 43 от регистрираните 68 приемни семейства.

При наличие на обективни обстоятелства, обуславящи трайна незаетост, областните екипи по приемна грижа могат да депозират пред комисиите по приемна грижа предложения за заличаване.

Всички