logobgr
Всички
24.11.2023г.

Поредно обсъждане на приоритетите в работата на Агенцията за социално подпомагане

Ръководството на Агенцията за социално подпомагане участва в изнесена работна среща с представители на териториалните структури от цялата страна. Изпълнителният директор д-р Надя Танева постави акцентите в срещата, която е част от серията обсъждания по дейностите и резултатите от реализирането на приоритетите в областта на социалното подпомагане, социалните услуги, закрила на детето, както и по проекти, финансирани с европейски средства.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Елка Налбантова се включи в дискусиите за подобряване на детското благосъстояние, гарантирането на правата на децата, както и извеждането на децата, настанени в последните четири дома за медико-социални грижи за деца. „Основен принцип в работата е интегрираният подход към децата и координацията с всички заинтересовани страни – институции, родните семейства на децата, приемни семейства, приемащи деца с комплексни нужди, образователни заведения, здравни и подкрепящи услуги. България е добър пример в реформата за деинституционализация на грижата за децата. Много други държави желаят обмяна на опит с нас по закриването на големите институции и разкриването на качествени социални услуги, включително и за ранно детско развитие“, каза зам.-министър Налбантова.

В продължение на темата за осигуряване на условия за адекватно ранно детско развитие се обсъди изпълнението на операция „Подкрепа“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 за подпомагането с пакети хранителни продукти и хигиенни материали. 53 общини и райони на общини са заявили интерес за партньорство по процедура BG05SFPR003-1.006  „Детска кухня“. Целта на процедурата е осигуряване на здравословно и пълноценно хранене за деца от 10 месеца до 3 години, допълнено със специфична съпътстваща подкрепа с цел социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността. Очакванията са до 2025 г. най-малко 5000 деца от 10 месеца до 3 години да получат разнообразна и здравословна храна, която семействата им не биха могли да им осигурят поради затрудненото положение, в което се намират.

Друга важна тема на работната среща бе финализирането на обсъждането на Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и на Предложението за национална карта на социалните услуги на общинско и областно ниво. Основната цел на реформата е да бъде повишена ефективността на различните видове услуги спрямо потребностите на хората, нуждаещи се от тях. В Националната карта се предвижда също така създаването на мрежа от специализирани услуги за възрастни и деца - жертви на насилие, които да са достъпни за всички пострадали.

Друг акцент в разговорите бе изработването на годишен план за повишаване ефективността на АСП на база функционален анализ. Целта е намирането на най-добрите решения за повишаване ефективността, експертността и мотивацията на работещите в социалната сфера. Д-р Танева анонсира стартирането на нов проект по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027 г.“ (ПРЧР), с който трябва да бъде надграден приключващият проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“. „Повишаването на капацитета и удовлетвореността на служителите ще направи професията на социалния работник по-привлекателна. Подкрепата за социалния работник е приоритет и ще продължим да работим за повишаване самочувствието и увереността в работата Ви“, подчерта д-р Танева. 

Всички