logobgr
Всички
27.11.2023г.

Близо 325 000 души получиха помощи за отопление през настоящия отоплителен сезон

За отоплителен сезон 2023/2024 година помощи за отопление получиха близо 325 000 души. За тази целева подкрепа се кандидатства в периода от 1 юли до 31 октомври всяка година. Тя е предназначена за петте месеца на зимния период – от ноември до март, като тази година средствата възлизат общо на 546,95 лв.

Право на целева помощ за отопление имаха лицата и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, наличието или липсата на съжителство, възрастта на децата и тяхната учебна заетост и други важни обстоятелства, характеризиращи степента на уязвимост (бременни жени, родители, отглеждащи сами децата си).

За да получат помощ за отопление, безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябваше да са се регистрирали в бюро по труда най-малко три месеца преди месеца на подаване на заявлението и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Най-много целеви помощи за отопление тази година бяха отпуснати в областите Пловдив, Благоевград, Пазарджик, Враца и Плевен.

Всички