logobgr
Всички
22.05.2017г.

Останаха 42 институции за деца, преди 5 години бяха 122

Налице е устойчива тенденция да намалява броят на настанените в специализирани институции деца, като този процес е успореден с разширяване на мрежата от резидентен тип услуги. Това сочи изготвен от експерти на Агенцията за социално подпомагане Анализ на изпълнението на процеса на деинституционализация, обхващащ 5-годишния период от 2012 до 2016 г.

Така към 31.12.2012 г. общият капацитет на домовете за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), е 2916 места, заети са 2361. Капацитетът на домовете за деца с увреждания е 1372, заетите места са 1185. Пет години по-късно - към 31.12.2016 г. общият капацитет на ДДЛРГ е 696 места, от които заети са 479, а домове за деца с увреждания вече не съществуват.

Към 31.12.2016 г. спрямо края на 2012 г. общият капацитет на специализираните институции (домове за деца, лишени от родителска грижа, и домове за деца с увреждания), е намалял с впечатляващите 84 процента, съответно заетите места – с 86 процента. Функциониращите специализирани институции за деца, делегирани от държавата дейности в края на 2012 г. са 122, в края на 2016 г. са едва 42, което е намаление с 66 процента. През 2015 г. е закрит Домът за деца с физически увреждания, а през 2016 г. – последните 6 дома за деца с умствена изостаналост.

Динамичният процес на закриване на институции е съпътстван със значително нарастване на броя на социалните услуги, предоставяни в общността и от резидентен тип, които са алтернатива на институционалната грижа за деца. Към 31.12.2012 г. функционират 338 социални услуги за деца с капацитет 8769 места, от които от резидентен тип 124, с капацитет 1375 места. Съответните данни за края на 2016 г. са 605 социални услуги с капацитет 13 462 места, в това число от резидентен тип 320, с капацитет 3949 места.

В значителна степен увеличението на социалните услуги в общността се дължи на разкриването на нови услуги от резидентен тип в сравнение с останалите социални услуги в общността. Обобщените данни показват, че през 2016 г. функциониращите социални услуги в общността от резидентен тип за деца (Преходно жилище, Център за настаняване от семеен тип, Кризисен център,  Приют) са с 39% повече от 2012 г.

Осъществяването на цялостната реформа в системата на грижа за децата и семействата стартира с приемането на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и Плана за действие за нейното изпълнение, актуализиран през октомври 2016 г. При изпълнението на заложените мерки и дейности е предвидено да бъдат закрити всички останали специализирани институции за деца.

Всички