logobgr
Всички
15.05.2017г.

Национална среща по проекта „Приеми ме 2015“ потвърди качеството на приемната грижа като основен приоритет

Втората национална информационна среща отчете развитието на проекта „Приеми ме 2015“ до момента и набеляза предстоящите задачи. Проектът се изпълнява от прекия бенефициент – Агенция за социално подпомагане (АСП), вече в партньорство със 149 общини. Проектът стартира на 01.12.2015 г., а социалната услуга „приемна грижа“ - от 01.01.2016 г., в партньорство с 82 общини от 28-те области на страната, а след 01.11.2016 г. (Етап 2) – в партньорство със 149 общини. С Етап 2 стартира и организация на управление и предоставяне на услугата чрез иновативен областен модел. Продължителността на проекта е 28 месеца - до 31 март 2018 г., стойността на безвъзмездната финансова помощ е 51 600 000 лева. Към 30.04.2017 г. общо верифицираните средства по операцията са в размер на над 19 милиона лева, а изплатените средства - близо 25 милиона лева. Общият брой деца, преминали през приемна грижа от 01.01.2016 г. до 31.03.2017 г. е 3 164. Към 31.03.2017 г. утвърдените приемни семейства с местоживеене в 149-те общини-партньори са общо 2 252.

След обстоен анализ на потребностите от развиването на приемната грижа в цялата страна на база извършено по проекта изследване за всяка община/област, беше изготвен План за развитие на социалната услуга „приемна грижа” 2016/2017. Тези основни проектни документи са обсъдени и одобрени от сформирания по проекта Консултативен експертен съвет в състав – представители на МТСП, АСП, ДАЗД и представителите на НПО-сектора: Национално сдружение на общините, Национална асоциация за приемна грижа, Национална мрежа за децата, Уницеф-България. През 2017 г. ще  се актуализира Планът за развитие на приемната грижа, както и провеждане на: базисно обучение за областните екипи по приемна грижа и експерти от отделите „Закрила на детето“ в дирекциите „Социално подпомагане“, Регионалните дирекции за социално подпомагане (РДСП) и Комисиите по приемна грижа; специализирани обучения за областните екипи и за експертите от териториалните структури; супервизия на приемните семейства с настанени в тях деца и на областните екипи по приемна грижа.

Въпросите за качеството на приемната грижа остават приоритетни, но понякога и тревожни, изтъкна ръководителят на проекта Огнян Христов, очертавайки проблемите и посоките за преодоляването им: „Непосредствената задача е да се реализира в практиката разбирането, че приемната грижа се осъществява като споделена мярка за закрила на деца в риск от всички участници в процеса на предоставянето й. Пряк път към това е ясно да се профилират компетенциите на приемните семейства, екипите по приемна грижа, отделите „Закрила на детето“ към дирекциите „Социално подпомагане“.“

Участниците в срещата – представители на екипите по приемна грижа и директорите на РДСП в АСП, имаха възможност в дискусионен режим да споделят своите виждания и своята практика. Срещата завърши с анализ и дискусия, посветени на обществените нагласи към приемната грижа и способите за преодоляването на негативните тенденции.

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Всички