logobgr
Всички
24.10.2023г.

37 резидентни центрове с нови социални услуги за възрастните и хората с увреждания бяха открити по проект към Агенцията за социално подпомагане

 

 

 

 

На закриващата пресконференция в гр. София Агенцията за социално подпомагане обяви резултатите от проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, BG05M9OP001-2.038–0001–С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

До момента успешно са разкрити 37 нови центрове за дългосрочна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства и умствена изостаналост, като същевременно са закрити 6 големи специализирани институции и предстои затварянето на още 2 до края на годината. Нови условия на живот са осигурени за 535 лица, които са изведени от държавните психиатрични болници и специализирани институции.

Продължават да се полагат целенасочени усилия за осигуряване на подходящо място за живот в общността на възможно по-голям брой лица в нужда и промяна в обществените нагласи спрямо хората с увреждания. Добрите примери за интегрирани нови услуги и разкрити центрове в България вече са десетки. Част от тях са Центровете за грижа за лица с умствена изостаналост и психични увреждания в с. Памукчии, община Нови пазар, с. Вратца в община Кюстендил, гр. Дряново, гр. Враца и др.  В тях се осигурява възможност на хората с увреждания да усвояват и развиват нови умения и трудови навици, като трупат опит в по-близка до семейната среда.

Всички