logobgr
Всички
18.03.2021г.

Експертите по приемна грижа реагират на проблема с незаетостта на регистрирани приемни семейства

Общият им брой по проекта „Приеми ме 2015“ е 1941, в 424 няма настанени деца 

Към края на февруари 2021 г. децата, отглеждани в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в 148 общини партньори, са 1 792, при 1780 в края на януари т.г., сочат данните от ежемесечния анализ на Националния екип за организация и управление на проекта. Социалната услуга по проекта стартира на 01.01.2016 г. за 1 489 деца в 82 общини партньори. През отчетния месец февруари 75 деца са настанени в приемно семейство, за 63 настаняването е прекратено. За 33 деца причина за прекратяването е осиновяването, върнати в биологичните си семейства са 13.През отчетния месец са изготвени споразумения за партньорство на три нови общини, заявили желание за участие в проекта – Кричим, Стамболийски Етрополе.

През февруари комисиите по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане са утвърдили и в регистъра са вписани 6 нови, а са заличени 23 приемни семейства. Така утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община към 28.02.2021 г., са общо 1 941 (професионални – 1 938; доброволни – 3). От тях 1 517 са приемните семейства, в които има настанени деца, от тях 1 268 отглеждат 1 дете, 226 – 2 деца, 20 са с 3 деца, в 3 са настанени 4 и повече деца. В края на февруари 2021 г. приемните семейства, в които няма настанени деца са 424, което е 21,84% от общия брой, при средномесечна стойност на незаетите приемни семейства за 2020 г. - 23,94%

Затвърдена тенденция от миналата 2020 г. е наличието на значителен брой незаети приемни семейства в определени региони (най-много в областите Търговище и Кърджали). Друг налагащ се извод е наличието на неактивни приемни родители продължително време, но без да заявят желание да бъдат заличени от регистъра. Най-голям процент от незаетите приемни семейства традиционно са тези, които са със заявено желание да се грижат за дете с различен профил от наличния и/или потребността за съответната област.   

Социалните работници от областните екипи по приемна грижа и от отделите „Закрила на детето“ периодично се срещат с незаетите приемни семейства, като се обсъждат причини за невъзможността да бъде настанено дете, промени на профила, целесъобразността от заличаване. Някои отказват да бъде променен техният профил и остават „чакащи“ поради липса на дете, отговарящи на него. При наличие на обективни обстоятелства, обуславящи трайна незаетост, пред комисиите по приемна грижа се представят предложения за заличаване.   

Продължават въведените мерки в извънредната епидемична обстановка поради COVID-19. Националната статистика показа различна динамика по отношение заболеваемостта в страната (и по региони), което наложи продължаване на въведените мерки. През февруари е налице частично облекчаване на някои от тях (например, възстановяване на присъствената форма на обучение на учениците), което не влияе на работата на екипите по приемна грижа. Организацията на тяхната работа е съобразена изцяло със заповедите на министъра на здравеопазването, решенията на Националния оперативен щаб, както и на съответните териториални оперативни щабове. 

Всички