logobgr
Всички
28.12.2015г.

2016: Родителите без брак подават ново заявление за месечни помощи за деца, всички декларират постоянно местопребиваване в страната

В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. са регламентирани сроковете, в които лицата и семействата, на които в периода от 1 март 2015 г. до 28 юли 2015 г. са отпуснати месечни помощи за деца по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), са длъжни да уведомят писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ за всички промени на условията, при които е отпусната помощта, включително и дали семейството живее постоянно в страната.  Графикът е следният:

1. До 31 януари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г.;

2. До 29 февруари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015 г.;

3. До 31 март 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г.

Родителите, живеещи без сключен граждански брак, следва да подадат ново заявление-декларация с всички необходими документи.

В срок до 30 дни от получаване на информация, свързана с промяна или отпадане на основанията за получаване на месечна помощ по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка, в резултат на която може да измени, да спре или прекрати помощта за всички или за част от децата в семейството.

Всички