logobgr

Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условия на извънредно положение

Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане в условия на обявеното извънредно положение

Във връзка с обявеното извънредно положение, Агенция за социално подпомагане (АСП), разширява начините за достъп до административните си услуги, както следва:

- чрез Системата за сигурно електронно връчване /идентифициране с ПИК на НОИ или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП);

- по пощата с обратна разписка;

- чрез електронна поща, без да е необходимо подписване с електронен подпис:

Видове административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез алтернативните канали:

1. Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

http://asp.government.bg/uploaded/files/4774-zayavlenie-1

2. Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

http://asp.government.bg/uploaded/files/4775-zayavlenie-2

3. Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

http://asp.government.bg/uploaded/files/4776-Zayavlenieprilozhenie-3

4. Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

http://asp.government.bg/uploaded/files/4777-zayavlenie-4

5. Отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

http://asp.government.bg/uploaded/files/4778-zayavlenie-5

6. Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

http://asp.government.bg/uploaded/files/4779-zayavlenie-6

7. Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

http://asp.government.bg/uploaded/files/4780-zayavlenie-7.doc

8. Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете

http://asp.government.bg/uploaded/files/4781-zayavlenie-8

9. Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител

http://asp.government.bg/uploaded/files/4782-zayavlenie-9

10. Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци

http://asp.government.bg/uploaded/files/4783-zayavlenie-10

11. Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение

http://asp.government.bg/uploaded/files/4784-zayavlenie-11

12. Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

http://asp.government.bg/uploaded/files/4785-zayavlenie-12

13. Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

http://asp.government.bg/uploaded/files/4786-zayavlenie-13

14. Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител

http://asp.government.bg/uploaded/files/4787-zayavlenie-14

15. Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

http://asp.government.bg/uploaded/files/4788-zayavlenie-15

16. Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания

http://asp.government.bg/uploaded/files/4789-Zayavlenieformulyar-za-samootsenka-16

17. Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

http://asp.government.bg/uploaded/files/4790-zayavlenie-17

18. Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство

http://asp.government.bg/uploaded/files/4791-zayavlenie-18

19. Отпускане на месечни помощи и средства за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство

http://asp.government.bg/uploaded/files/4792-zayavlenie-19

20. Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните

http://asp.government.bg/uploaded/files/4793-zayavlenie-20

21. Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните

Свободен текст

22. Издаване на удостоверение за получени социални плащания

Свободен текст

23. Вписване в Регистър на физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица, които желаят да предоставят социални услуги

http://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialni-uslugi/registar-na-dostavchitsite  

24. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, за учебната 2020 – 2021 г.   

https://asp.government.bg/uploaded/files/5203-Zayavlenie-deklaratsiyazapisani-v-osmi-klasza-uchebnata-20202021  

25. Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление

https://asp.government.bg/uploaded/files/5204-Zayavlenie-deklaratsiya-za-otpuskane-na-tseleva-pomosht-za-otoplenie   

26. Заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка и Примерен образец на служебна бележка издадена от работодател   

https://asp.government.bg/uploaded/files/5207-Zayavlenie-deklaratsiya   

https://asp.government.bg/uploaded/files/5208-Primeren-obrazets-sluzhebna-belezhka-ot-rabotodatel

І. Процедура за заявяване.

1. Заявяване чрез Системата за сигурно електронно връчване

- За да ползвате електронните услуги на Агенция за социално подпомагане чрез Системата за сигурно електронно връчване е необходимо да притежавате Персонален идентификационен код (ПИК) издаден от Националния осигурителен институт (НОИ) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)

- Да имате регистрация в Системата за системата за сигурно електронно връчване;

- Да изтеглите електронната форма на съответната услуга от следния адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/social-assistance и да попълните заявлението.

- След попълване на заявлението стъпвате на полето подпис за да се генерира уникален номер на заявката и съхранявате заявлението.

- Съхраненото заявление с генериран уникален номер заедно със сканирани копия на всички необходими документи се прикачва в системата за сигурно електронно връчване и се подава към Дирекция социално подпомагане по настоящ адрес.

2. Заявяване чрез електронен адрес ao@asp.government.bg

- За да ползвате електронните услуги на Агенция за социално подпомагане чрез изпращане на електронно съобщение до електронен адрес е необходимо да изтеглите електронната форма на заявлението от по-горе посочените линкове и да попълните заявлението.

- Заявлението се разпечатва, подписва се собственоръчно, (по изключение се приема и в електронен формат без подпис ) и заедно със сканирани копия на всички необходими документи се изпраща по електронната поща на обявения електронен адрес.

ІІ. Обратна връзка.

- След получаване на Вашето заявление от Агенция за социално подпомагане ще получите информация за регистрационния номер на Вашето заявление.

- След обработване на заявлението ще получите информация за резултата от заявената от Вас услуга.

ІІІ. Ред за регистриране на заявленията получени на електронен адрес: ao@asp.government.bg

След постъпване на заявленията, определените служители от Агенция за социално подпомагане проверяват декларираните данни, относно настоящ адрес на лицата и препращат заявленията в съответните дирекции.

Заявленията се регистрират в ИИС в съответната дирекция и чрез електронно съобщение на електронната поща на заявителя се връща информация за входящия номер.

В случай на непълнота на получените заявления същите се регистрират, като допълнителните документи се изискват след изтичане на срока на обявеното извънредно положение.