logobgr

Промени на реда и условията за предоставяне и осребряване на ваучери

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА / REACT EU

Операция BG05FMOP001-6.001

"Предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от Украйна"

Срокът за предоставяне на ваучери по Проект BG05FMOP001-6.001 ″Предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от Украйна″ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (ОПХОМП) 2014 – 2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, е удължен до 28.02.2023 г.

Регламентирана е възможност търговските обекти, които са предоставили стоки срещу ваучери, да депозират заявление за осребряването им по целесъобразност:

  • в ДСП, на чиято територия се намира търговският обект;
  • по адресна регистрация на търговската фирма;
  • в ДСП, издала ваучера.

Запазват се сроковете за подаване на заявленията до 7-мо число на месеца, следващ месеца на реализиране на ваучера, но не по-късно от 10-то число.

По изключение документите могат да бъдат предоставени в същият времеви период на следващият месец, но не по късно от 10.06.2023 г.

Към заявлението се прилагат:

  • Опис на ваучерите (Приложение №5), подлежащи на осребряване, в който задължително се вписват серията, номерътт и общата номинална стойност на предоставените ваучери;
  • един екземпляр от всеки ваучер;
  • фактура, издадена съгласно един от следните варианти по избор:
  • издадена към ваучера фактура (първичен счетоводен документ) за дължимите суми с получател ДСП, съдържаща в графата „предмет на стопанската операция“ подробен опис на продадените храни и стоки от първа необходимост. В случай, че отпечатаните редове във фактурата не са достатъчни за подробно описание на продадените храни и стоки от първа необходимост, към нея може да се приложи отделен опис (спецификация, неразделна част от фактурата), съдържащ данните на фирмата и печат, в който е изписано към коя фактура е този опис;
  • издадена към ваучера фактура (първичен счетоводен документ) за дължимите суми с получател ДСП придружена с подробен фискален бон с информация за продадените храни и стоки от първа необходимост, като същият е необходимо да съдържа текст „Опис към фактура (номер и дата)“, както и печат на фирмата. Текстът "Опис към фактура (номер и дата)" следва да се изписва на лицевата част на фискалния бон, а при невъзможност на гърба му.