logobgr

Подпомагане с ваучери

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Операция BG05FMOP001-6.001„Предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от Украйна“

Проектът представя процедури, предвидени за реализиране от Агенцията за социално подпомагане (АСП), в резултат на създадена организация за гарантиране оказването на непосредствена социална подкрепа на лица, напуснали Украйна вследствие хуманитарната криза, породена от военните действия.

Процедурите предвиждат на тези лица, потърсили и получили временна закрила в Р България, да бъде осигурена базова помощ чрез предоставяне на ваучери с номинал 100 лв. Ваучери ще се предоставят на всички идентифицирани лица от целевата група, като приоритетно се обезпечават нуждите на децата и на лицата, които са техни родители, настойници, придружители, попечители, упълномощени лица или лица, при които децата са настанени по реда на Закона за закрила на детето (когато е приложимо). Помощта се отпуска за покриване на неотложни нужди от храна, детски храни и дрехи, училищни пособия, хигиенни материали и др. продукти от магазинната мрежа в страната, както и оказване на допълнителна подкрепа чрез консултиране и насочване чрез подходящи съпътстващи мерки за социална интеграция, в съответствие с индивидуално установените нужди.

Процедурата се реализира чрез териториалните поделения на АСП – дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП), в териториалния обхват на които е установено присъствие на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила.

Дейностите, включени в проектното предложение, предвиждат в рамките на единадесет проектни месеца спрямо графика за изпълнение, да се извърши:

 • Идентифициране на нуждаещите се лица и предоставяне на ваучери за храни и стоки от първа необходимост.
 • Реализиране на подкрепата и осребряване на ваучерите за разселени лица от Украйна.
 • Предоставяне на съпътстващи мерки.

Конкретните цели на проектното предложение са свързани с прякото подпомагане на разселените лица от Украйна, на които е предоставена временна закрила, посредством базова подкрепа за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост чрез предоставяне на ваучери по програмата, допълнено със съпътстващи мерки за последваща интеграция съобразно установените от служителите на ДСП потребности.

Реализирането на проектното предложение цели да допринесе за своевременното подпомагане на засегнатите от военния конфликт граждани, (предимно представители на уязвими групи - жени и деца), чрез което се постига и общата цел на оперативната програма, а именно намаляване броя на живеещите в бедност лица посредством преодоляване на основно материално лишение.

 Идентифициране на нуждаещите се сред пристигналите от Украйна лица, а така също и идентифициране на вече установили се в България бежанци от страната на конфликта.

 • Предоставени най-малко 40 000 бр. ваучери на представителите на целевата група, съобразно предвидените критерии за допустимост, в рамките на целия проект.
 • Предоставени съпътстващи мерки за последваща интеграция на представителите на целевата група, допълващи осигурените базови потребности от храни и стоки от първа необходимост.

 Идентифицирането на лицата от целевата група се извършва от стартирането на проекта до крайната дата за предоставяне на ваучерите – 28.02.2023 г.

Принадлежността на лицата към допустимата целева група се определя въз основа на регистрация за предоставена временна закрила, удостоверена с документ (регистрационна карта), издаден от компетентен български орган след 24.02.2022 г.

По един пълнолетен представител от семейство попълва анкетен картон (по образец), в който  посочва: свои лични данни, ако е придружаван от съпруг/а – и неговите/нейните лични данни, и на придружаващите го деца до 18-годишна възраст, в т.ч. данни за пол, възраст, здравословно състояние, произход от държава, принадлежност към малцинствени общности. Образецът е разработен на български и украински език и съдържа информативна част и даване на съгласие от анкетирания по отношение спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата при обработката на лични данни. При „непридружени“ лица под 18-годишна възраст (по смисъла на Закона за чужденците в Република България това са всички малолетни или непълнолетни чужденци, които се намират на територията на Република България и не са придружени от свой родител или от друго пълнолетно лице, което отговаря за тях по силата на българския закон или обичай) попълването на анкетен картон за участие в проектните дейности, както и удостоверяването на получената подкрепа по операцията, се осъществява от определения представител, съобразно българското законодателство в областта на закрилата на детето.

Подкрепата за разселените от Украйна граждани се реализира от ДСП чрез предоставяне на индивидуални ваучери, всеки от тях с номинална стойност 100 лв.

В процедурата по реализиране и осребряване на ваучерите ще се спазват следните принципни положения:

 • Всеки предоставен ваучер ще може да бъде реализиран от представител на целевата група в магазинната мрежа на територията на Република България. Регламентирана е възможност търговските обекти, които са предоставили стоки срещу ваучери, да депозират заявление за осребряването им по целесъобразност:
 • в ДСП, на чиято територия се намира търговският обект;
 • по адресна регистрация на търговската фирма;
 • в ДСП, издала ваучера.
 • Ваучерът няма да може да бъде използван за закупуване на лекарствени продукти, тютюневи изделия, вино, спиртни напитки, пиво, като при констатирано закупуване на такива продукти стойността им няма да се осребрява от териториалните поделения на АСП.
 • Ако стойността на покупките е по-ниска от номиналната стойност на ваучера, приносителят му няма да има право да получава разликата в пари.

Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Проект СОЛИДАРНОСТ
Проект СОЛИДАРНОСТ 45 KB
Брошура
Брошура 1.18 MB
Ваучери
Ваучери 47 KB
Приложение № 2 - Анкетен картон
Приложение № 2 - Анкетен картон 52 KB