logobgr

Информация за собственици на търговски обекти за реализиране на ваучери

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНИ И СТОКИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ ЗА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА

Като конкретен бенефициент по проект BG05FMOP001-6.001 ″Предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от Украйна″ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (ОПХОМП) 2014 – 2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, Агенцията за социално подпомагане (АСП) стартира  предоставянето на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселените от Украйна след 24.02.2022 г. лица, на които е предоставена временна закрила в Република България. Ваучерите са с номинал 100 лева и ще се предоставят на всички лица от целевата група в срок до 28.02.2023 г., като срокът за реализацията им в магазинната мрежа в страната е 2 месеца от датата на издаването им. С тях могат да бъдат закупени храни, дрехи, училищни пособия, хигиенни материали и други продукти, с изключение на тютюневи изделия, спиртни напитки, вино, пиво и лекарствени продукти.

При реализирането на ваучерите в търговската мрежа правоимащите лица следва да представят 2 (два) идентични екземпляра на ваучера. Реквизитите (дата на реализиране, наименование на търговския обект, име, подпис и печат на лицето, предоставило стоките)  търговецът следва да попълни четливо.

При предоставяне на стоката всеки търговец е длъжен да регистрира и отчете продажбата в търговския обект чрез издаване на фискален или системен бон, независимо дали купувачът е поискал друг документ.

Търговските обекти, които са предоставили стоки срещу ваучери следва да депозират заявление за осребряването им по целесъобразност:

 • в ДСП, на чиято територия се намира търговският обект;
 • по адресна регистрация на търговската фирма;
 • в ДСП, издала ваучера.

За целта в срок до 7-мо, но не по-късно от 10-то число на месеца, следващ месеца на реализиране на ваучера, търговецът подава в ДСП, заявление по образец за изплащане на дължимите суми, като прилага Опис на ваучерите (Приложение №5), подлежащи на осребряване, в който задължително се вписват серията, номерът и общата номинална стойност на предоставените ваучери. По изключение документите могат да бъдат предоставени в същия времеви период на следващият месец, но не по късно от 10.06.2023 г.

Към заявлението се прилагат още:

 • един екземпляр от всеки ваучер;
 • фактура, издадена съгласно един от следните варианти по избор:
 • издадена към ваучера фактура (първичен счетоводен документ) за дължимите суми с получател съответната ДСП, съдържаща в графата „предмет на стопанската операция“ подробен опис на продадените храни и стоки. В случай, че отпечатаните редове във фактурата не са достатъчни за подробно описание на продадените храни и стоки от първа необходимост, към нея може да се приложи отделен опис (спецификация, неразделна част от фактурата), съдържащ данните на фирмата и печат, в който е изписано към коя фактура е този опис. Фактурата и приложенията към нея трябва да бъдат представени от търговеца в дирекция „Социално подпомагане“;
 • издадена към ваучера фактура (първичен счетоводен документ) за дължимите суми с получател съответната ДСП, придружена с подробен фискален бон с информация за продадените храни и стоки от първа необходимост, като същият е необходимо да съдържа текст „Опис към фактура (номер и дата)“, както и печат на фирмата. Текстът "Опис към фактура (номер и дата)" следва да се изписва на лицевата част на фискалния бон, а при невъзможност на гърба му;
 • издадена/и фактура/и (първичен счетоводен документ) за дължимите суми с получател съответната ДСП. В издадената/е фактура/и да се съдържа/т подробно описание на продадените храни и стоки от първа необходимост. При използване на този начин на отчитане от търговеца, при представяне на фактурите в ДСП, същите следва да бъдат описани в опис на представените фактури.

В заявлението за изплащане на дължимите суми се посочва броят на отчетените ваучери, общата им сума, номера и датата на издадената фактура и данни за банковата сметка, по която търговецът желае да получи плащането

Образецът на заявление за изплащане е публикуван на сайта на АСП www.asp.government.bg. Може да бъде получен и в съответната ДСП.

Информация за адресите и телефоните за връзка с ДСП в страната са публикувани на официалната електронна страница на АСП, в рубриката „Контакти“ - https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi.

Важно: На търговеца няма да се изплащат заявените суми, когато:

 • Ваучерът е изразходван за неразрешени за покупка стоки, а именно тютюневи изделия, спиртни напитки, вино, пиво и лекарствени продукти;
 • Ваучерът е с нарушена цялост или не може да се докаже неговата автентичност;
 • Не са представени всички отчетни документи;
 • Заявлението за плащане е подадено след регламентирания срок.

В случай, че търговецът не е представил всички необходими документи, или ако са установени неточности в приложените документи, писмено му се предоставя възможност за корекции в 14-дневен срок.

Изплащането на заявените средства за реализираните ваучери се извършва до 20-то число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението от търговеца.

 

Отворено писмо относно реализиране на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от Украйна
Отворено писмо относно реализиране на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от Украйна 338 KB
Приложение № 5 образец на заявление за изплащане
Приложение № 5 образец на заявление за изплащане 100 KB