logobgr

Информация за собственици на търговски обекти за реализиране на ваучери

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНИ И СТОКИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ ЗА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА

Като конкретен бенефициент по проект BG05FMOP001-6.001 ″Предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от Украйна″ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (ОПХОМП) 2014 – 2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, Агенцията за социално подпомагане (АСП) стартира  предоставянето на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселените от Украйна след 24.02.2022 г. лица, на които е предоставена временна закрила в Република България. Ваучерите са с номинал 100 лева и ще се предоставят на всички лица от целевата група в срок до 31.12.2022 г., като срокът за реализацията им в магазинната мрежа в страната е 2 месеца от датата на издаването им. С тях могат да бъдат закупени храни, дрехи, училищни пособия, хигиенни материали и други продукти, с изключение на тютюневи изделия, спиртни напитки, вино, пиво и лекарствени продукти.

При реализирането на ваучерите в търговската мрежа правоимащите лица следва да представят 2 (два) идентични екземпляра на ваучера. Реквизитите (дата на реализиране, наименование на търговския обект, име, подпис и печат на лицето, предоставило стоките)  търговецът следва да попълни четливо.

При предоставяне на стоката всеки търговец е длъжен да регистрира и отчете продажбата в търговския обект чрез издаване на фискален или системен бон, независимо дали купувачът е поискал друг документ.

Осребряването на ваучерите ще се извършва от дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП), на чиято територия се намират търговските обекти, в които са реализирани ваучерите.

За целта до срок до 7-мо, но не по-късно от 10-то число на месеца, следващ месеца на реализиране на ваучера, търговецът подава до ДСП, на чиято територия се намира търговския обект, заявление по образец за изплащане на дължимите суми, като прилага Опис на ваучерите (Приложение №5), подлежащи на осребряване, в който задължително се вписват серията, номерът и общата номинална стойност на предоставените ваучери. По изключение документите могат да бъдат предоставени в същия времеви период на следващият месец, но не по късно от 10.04.2023 г.

Към заявлението се прилагат още:

  • един екземпляр от всеки ваучер;
  • фактура, издадена съгласно един от следните варианти по избор:
  • издадена към ваучера фактура (първичен счетоводен документ) за дължимите суми с получател съответната ДСП, на чиято територия се намира търговският обект, съдържаща в графата „предмет на стопанската операция“ подробен опис на продадените храни и стоки. В случай, че отпечатаните редове във фактурата не са достатъчни за подробно описание на продадените храни и стоки от първа необходимост, към нея може да се приложи отделен опис (спецификация, неразделна част от фактурата), съдържащ данните на фирмата и печат, в който е изписано към коя фактура е този опис. Фактурата и приложенията към нея трябва да бъдат представени от търговеца в дирекция „Социално подпомагане“ на територията, на която се намира обектът;
  • издадена към ваучера фактура (първичен счетоводен документ) за дължимите суми с получател съответната ДСП, на чиято територия се намира търговският обект, придружена с подробен фискален бон с информация за продадените храни и стоки от първа необходимост, като същият е необходимо да съдържа текст „Опис към фактура (номер и дата)“, както и печат на фирмата. Текстът "Опис към фактура (номер и дата)" следва да се изписва на лицевата част на фискалния бон, а при невъзможност на гърба му;
  • издадена/и фактура/и (първичен счетоводен документ) за дължимите суми с получател съответната ДСП, на чиято територия се намира търговският обект в момента на реализирането на ваучера/те. В издадената/е фактура/и да се съдържа/т подробно описание на продадените храни и стоки от първа необходимост. При използване на този начин на отчитане от търговеца, при представяне на фактурите в ДСП, същите следва да бъдат описани в опис на представените фактури.

В заявлението за изплащане на дължимите суми се посочва броят на отчетените ваучери, общата им сума, номера и датата на издадената фактура и данни за банковата сметка, по която търговецът желае да получи плащането

Образецът на заявление за изплащане е публикуван на сайта на АСП www.asp.government.bg. Може да бъде получен и в съответната ДСП.

Информация за адресите и телефоните за връзка с ДСП в страната са публикувани на официалната електронна страница на АСП, в рубриката „Контакти“ - https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi.

Важно: На търговеца няма да се изплащат заявените суми, когато:

  • Ваучерът е изразходван за неразрешени за покупка стоки, а именно тютюневи изделия, спиртни напитки, вино, пиво и лекарствени продукти;
  • Ваучерът е с нарушена цялост или не може да се докаже неговата автентичност;
  • Не са представени всички отчетни документи;
  • Заявлението за плащане е подадено след регламентирания срок.

В случай, че търговецът не е представил всички необходими документи, или ако са установени неточности в приложените документи, писмено му се предоставя възможност за корекции в 14-дневен срок.

Изплащането на заявените средства за реализираните ваучери се извършва до 20-то число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението от търговеца.

Отворено писмо относно реализиране на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от Украйна
Отворено писмо относно реализиране на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от Украйна 338 KB
Приложение № 5 образец на заявление за изплащане
Приложение № 5 образец на заявление за изплащане 100 KB