logobgr

Право на месечна финансова подкрепа

Месечната финансова подкрепа е в размери, определени като процент от линията на бедност, която се актуализира ежегодно.

Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва:

1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане - в размер 7 на сто от линията на бедност – 25,83 лв. за 2021 г.;

2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане - в размер 15 на сто от линията на бедност – 55,35 лв. за 2021 г.;

3. над 90 на сто степен на увреждане - в размер 25 на сто от линията на бедност – 92,25 лв. за 2021 г.;

4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест - в размер 30 на сто от линията на бедност – 110,70 лв. за 2021 г.;

5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност - в размер 57 на сто от линията на бедност – 210,33 лв. за 2021 г.

Месечната финансова подкрепа се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето с трайно увреждане.

Документи