logobgr

Подкрепа на хората с увреждания

Агенция за социално подпомагане изпълнява държавната политика, свързана с упражняване правата на хората с увреждания, като насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на правата и свободите на хората с увреждания, създава условия за социалното им приобщаване, способства за зачитане на вътрешното им присъщо човешко достойнство и предоставя подкрепа за хората с увреждания и техните семейства. Предоставянето на финансова подкрепа има за цел да компенсира разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане.