logobgr

За обсъждане

06.07.2021г.

По повод приетия от Европейската комисия годишен доклад за изпълнението на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за 2020 г., и в изпълнение ангажиментите на Агенция за социално подпомагане като Управляващ орган на Оперативната програма за храни, съгласно разпоредбите на чл. 13 (8) от Регламент (ЕС) № 223/2014г., публикуваме резюме на годишен доклад за изпълнението на ОПХ ФЕПНЛ за 2020 г.

   

Съгласно разпоредбите на чл. 5 и чл. 13 от Регламент (ЕС) № 223/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета, относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, както и глава 4 „Програмиране, оценка и наблюдение“ от Наръчника на АСП като УО по ОПХ ФЕПНЛ, предоставяме за обсъждане от заинтересованите страни текст на Годишен доклад за изпълнението на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за 2020 г.:

27.04.2021 г.

Можете да изпращате Вашите коментари и въпроси до 14.05.2021 г. на e-mail адрес: questionsFEAD@asp.government.bg и e-mail адрес: MBorisova@asp.government.bg.      

   

Управляващият орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане публикува за обсъждане Проект на Изисквания за кандидатстване и пакет документи към тях по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор по операция тип 2: BG05FMOP001-2.004 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2020“.

Становища и предложения по проекта на Изисквания и пакета документи за кандидатстване изпращайте чрез ИСУН 2020 или на следния електронен адрес:

p.koleva@asp.government.bg

Крайният срок за изпращане на предложенията и становищата е до 17:00 часа на 21.10.2020г.

След изтичане на посочения срок, предложения и становища няма да бъдат приемани.

Управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане публикува за обсъждане Проект на Изисквания за кандидатстване по операция „Топъл обяд“. Коментари и предложения ще бъдат разглеждани от общини и райони на общини, определени като единствени допустими кандидати в операцията.

Коментари и предложения може да изпращате в срок до 17:00 часа на 14.10.2020 на следния имейл адрес: m.lukanova@asp.government.bg

Във връзка с одобрен от Европейската комисия Годишен доклад за изпълнението на ОПХ ФЕПНЛ за 2019 г. и изпълнението на ангажиментите на АСП като УО по ОПХ ФЕПНЛ, съгласно разпоредбите на чл. 13 от Регламент (ЕС) № 223/2014г. и в съответствие с делегирания Регламент (ЕС) № 1255/2014 г. на Комисията от 17.07.2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно ФЕПНЛ, публикуваме резюме на Годишен доклад за изпълнението на ОПХ ФЕПНЛ за 2019 г.:

16.09.2020г.

Съгласно разпоредбите на чл. 5 и чл. 13 от Регламент (ЕС) № 223/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица, както и глава 4 „Програмиране, оценка и наблюдение“ от Наръчника на АСП като УО по ОПХ ФЕПНЛ, предоставяме за обсъждане от заинтересованите страни Годишен доклад за изпълнението на Оперативната програма за 2019г.:

29.06.2020г.   

Коментари и въпроси

Можете да изпращате Вашите коментари и въпроси до 12.07.2020 г. на e-mail адрес: questionsFEAD@asp.government.bg и e-mail адрес: g.filipova@asp.government.bg.

Съгласно разпоредбите на чл. 5 и чл. 13 от Регламент (ЕС) № 223/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица, както и глава 4 „Програмиране, оценка и наблюдение“ от Наръчника на АСП като УО по ОПХ ФЕПНЛ, предоставяме за обсъждане от заинтересованите страни текст на Годишен доклад за изпълнението на Оперативната програма за 2018 г.:

03.06.2019 г.   

Можете да изпращате Вашите коментари и въпроси до 12.06.2019 г. на e-mail адрес: questionsFEAD@asp.government.bg и e-mail адрес: g.filipova@asp.government.bg.

Във връзка с одобрен от Европейската комисия Годишен доклад за изпълнението на ОПХ ФЕПНЛ за 2018 г. и изпълнението на ангажиментите на АСП като УО по ОПХ ФЕПНЛ, съгласно разпоредбите на чл. 13 от Регламент (ЕС) № 223/2014г. и в съответствие с делегирания Регламент (ЕС) № 1255/2014 г. на Комисията от 17.07.2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно ФЕПНЛ, публикуваме резюме на Годишен доклад за изпълнението на ОПХ ФЕПНЛ за 2018 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 5 и чл. 13 от Регламент (ЕС) № 223/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица, както и глава 4 „Програмиране, оценка и наблюдение“ от Наръчника на АСП като УО по ОПХ ФЕПНЛ, предоставяме за обсъждане от заинтересованите страни текст на Годишен доклад за изпълнението на Оперативната програма за 2017 г.:      

16.05.2018 г.

Можете да изпращате Вашите коментари и въпроси до 28.05.2018 г. на e-mail адрес: questionsFEAD@asp.government.bg и e-mail адрес: g.filipova@asp.government.bg.

Във връзка с одобрен от Европейската комисия Годишен доклад за изпълнението на ОПХ ФЕПНЛ за 2017 г. и изпълнението на ангажиментите на АСП като УО по ОПХ ФЕПНЛ, съгласно разпоредбите на чл. 13 от Регламент (ЕС) № 223/2014г. и в съответствие с делегирания Регламент (ЕС) № 1255/2014 г. на Комисията от 17.07.2014г. за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно ФЕПНЛ, публикуваме резюме на Годишен доклад за изпълнението на ОПХ ФЕПНЛ за 2017 г.

Проект на Изисквания за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор по операция тип 2: BG05FMOP001-2.003 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019"

Становища и предложения по проекта на Изисквания и пакета документи за кандидатстване изпращайте на следния електронен адрес:

p.koleva@asp.government.bg

Крайният срок за изпращане на предложенията и становищата е до 12:00 часа на 04.04.2018г.

След изтичане на посочения срок, предложения и становища няма да бъдат разглеждани.

Публични консултации във връзка с подготовката на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР)

През януари 2018 г. Европейската Комисия стартира серия от публични консултации във връзка с подготовката на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР). Консултациите имат за цел да съберат гледните точки на всички заинтересовани страни по отношение на настоящата структура на МФР, включително и по отношение на текущите резултати и бъдещите предизвикателства пред оперативните програми.

Управляващият орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане приканва всички заинтересовани страни да участват в настоящата обществена консултация, като попълнят онлайн въпросника в частта „Кохезионна политика“, който в най-близка степен е свързан с бъдещето на оперативната програма.

Онлайн въпросника е достъпен на следния електронен адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2eec41ff-e859-c4c9-1b47-86c508612517

Въпросникът е достъпен на 23 езика на ЕС. Отговорите могат да бъдат изпращани на всеки един от официалните езици на ЕС в срок до 08 март 2018 г.

Мненията, изразени от заинтересованите страни по време на тези консултации, ще бъдат взети предвид при изготвянето на предложенията за Многогодишната финансова рамка след 2020 г. и следващото поколение финансови програми.

Годишен доклад за изпълнението на ОПХ ФЕПНЛ за 2016 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 5 и чл. 13 от Регламент (ЕС) № 223/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица, както и глава 4 „Програмиране, оценка и наблюдение“ от Наръчника на АСП като УО по ОПХ ФЕПНЛ, предоставяме за обсъждане от заинтересованите страни текст на Годишен доклад за изпълнението на Оперативната програма за 2016 г.      

22.05.2017г.

Можете да изпращате Вашите коментари и въпроси до 04.06.2017 г. на e-mail адрес: questionsFEAD@asp.government.bg и e-mail адрес: g.filipova@asp.government.bg.

Във връзка с одобрен от Европейската комисия Годишен доклад за изпълнението на ОПХ ФЕПНЛ за 2016 г. и изпълнението на ангажиментите на АСП като УО по ОПХ ФЕПНЛ, съгласно разпоредбите на чл. 13 от Регламент (ЕС) № 223/2014г. и в съответствие с делегирания Регламент (ЕС) № 1255/2014 г. на Комисията от 17.07.2014г. за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно ФЕПНЛ, публикуваме резюме на Годишен доклад за изпълнението на ОПХ ФЕПНЛ за 2016 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 5 и чл. 13 от Регламент (ЕС) № 223/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно ФЕПНЛ, както и глава 4 „Програмиране, оценка и наблюдение“ от Наръчника за управление и изпълнение на ОПХ ФЕПНЛ, предоставяме за обсъждане от заинтересованите страни текст на Годишен доклад за изпълнението на Оперативната програма за 2015 г.:   

 03.05.2016 г.

Можете да изпращате Вашите коментари и въпроси до 15.05.2016 г. на e-mail адрес: questionsFEAD@asp.government.bg и e-mail адрес: g.filipova@asp.government.bg.

Във връзка с одобрен от Европейската комисия Годишен доклад за изпълнението на ОПХ ФЕПНЛ за 2015 г. и изпълнението на ангажиментите на АСП като УО по ОПХ ФЕПНЛ, съгласно разпоредбите на чл. 13 от Регламент (ЕС) № 223/2014г. и в съответствие с делегирания Регламент (ЕС) № 1255/2014 г. на Комисията от 17.07.2014г. за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно ФЕПНЛ, публикуваме резюме на Годишен доклад за изпълнението на ОПХ ФЕПНЛ за 2015 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 13 от Регламент (ЕС) № 223/2014 г. и в съответствие с делегирания Регламент (ЕС) № 1255/2014 г. на Комисията от 17.07.2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно ФЕПНЛ, както и глава 4 „Програмиране, оценка и наблюдение“ от Наръчника за управление и изпълнение на ОПХ ФЕПНЛ, публикуваме резюме на Годишен доклад за изпълнението на Оперативната програма за 2014 г., приет от ЕК на 30.07.2015 г.

Европейската Комисия е предприела Открита обществена консултация за междинната оценка на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD). Тя е отворена за участие до 5/5/2017 г. Всички граждани и организации са поканени да вземат участие в консултацията. Тя е достъпна на всички официални езици на ЕС с изключение на ирландски.

Публикувани са презентации от обучение на постоянно действащ екип от експерти, ангажирани с прилагане и координиране на изпълнението на Наредба № РД-07-1 от 4 април 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, проведено в периода 17.11.2016-24.11.2016 г.

Публикувана е информация за напредъка по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, която ще бъде представена на Годишната среща за напредъка по програмата на 14.10.2016 г.

Проект на Изисквания за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор по операция тип 2: BG05FMOP001-2.002 «Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти-2016»

На 04.08.2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане публикува Проект на Изисквания за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор по операция тип 2: BG05FMOP001-2.002 «Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти-2016»

Заинтересованите страни могат да изпратят своите становища и предложения по проекта на Изисквания и пакета документи за кандидатстване на следния електронен адрес:

p.koleva@asp.government.bg

Крайният срок за изпращане на предложенията и становищата е до 17,00 часа на 18.08.2016 г.

След изтичане на посочения срок, предложения и становища няма да бъдат приемани.

Управляващият орган апелира на посочения електронен адрес да бъдат изпращани становища и препоръки, които имат отношение единствено към проекта на документи.

Всякакви други въпроси, свързани с разяснения, относно кандидатстването могат да бъдат задавани и съответно публикувани след окончателното одобрение на пакета документи и обявяване на процедурата.

Получени коментари

Направени предложения за изменение и допълнение на Постановление № 37 на Министерски съвет от 23.02.2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица в България за периода 2014 – 2020 г.

Агенцията за социално подпомагане, в качеството си на Управляващ орган на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане прави предложения за изменение и допълнение на Постановление № 37 на Министерски съвет от 23.02.2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица в България за периода 2014 – 2020 г. Предложените промени са продиктувани от:

  • Необходимост от синхронизиране на текстовете в постановлението с предвидените механизми за усвояване на средствата, заложени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  • Изменение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.
  • Осигуряване на възможности за многогодишно програмиране на финансовия ресурс по програмата, с оглед гарантиране на своевременното усвояване на средствата и гъвкавост при прилагане на законодателството в сферата на обществените поръчки.
  • Необходимост от допълнения в постановлението, свързани с детайлизиране на правилата и сроковете за верифициране и извършване на плащания

Можете да изпращате Вашите коментари и въпроси до 18.04.2016г. на e-mail адрес: questionsFEAD@asp.government.bg и или e-mail адрес: e.dimitrova@asp.government.bg

Промени в оперативната програма

В хода на изпълнението на операциите за 2015г. по Оперативна програма, се установи необходимост от промени, с оглед постигане на по- голяма гъвкавост при нейната реализация и по- висока ефективност на предвижданите мерки. Основните изменения, предложени в програмата са свързани с:   

1. Промяна в описанието на механизма за идентифициране на най- нуждаещите се лица.

С оглед недопускане на разхищаване на вече закупени храни, постигане на по- добра насоченост и своевременност на подпомагането по фонда,е предложено в оперативната програма да бъде описан механизмът, по който ще се определят целевите групи. Ще се запази подходът целева група да бъдат лица и семейства, които отговарят на критериите за социално подпомагане, съгласно националното законодателство, които ще се определят с Наредба на министъра на труда и социалната политика след анализ на степента на уязвимост и установеното ниво на материални лишения на групите подпомаганите лица и семейства в страната.

В наредбата се определя основната целева група за съответния вид подкрепа – за индивидуални пакети хранителни продукти и за предоставяне на топъл обяд , както и допълнителна целева група, на която да бъдат преразпределени неполучените или нераздадените храни.   

2. Определяне за допустим разходът за реализиране на съпътстващи мерки в размер на 5 на сто от разходите за закупуване на хранителни продукти.

Разходите за реализиране на съпътстващи мерки от партньорските организации, отговорни за изпълнение на договорите по програмата – за предоставяне на топъл обяд и за предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти са допустими в съответствие с разпоредбата на чл.26, пар.2, „д“ от Регламент /ЕС/ № 223/2014г. От позиция на вече натрупания опит по Оперативната програма за храни се налага изводът, че не съществува риск от дублиране на финансирането с мерки по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, които се изпълняват в момента и се предвиждат в бъдеще, тъй като по същество целеваите групи са различни. В обхвата на ФЕПНЛ попадат най-уязвимите граждани, засегнати от форми на крайна бедност, които са твърде откъснати от пазара на труда, за да могат да се възползват от мерките за социално приобщаване на Европейския социален фонд. Определянето на такъв разход като допустим по Оперативната програма за храни, ще повиши ефективността на мерките и ще бъде допълнителен стимул за партньорските организации, тъй като те в момента са задължени да реализират съпътстващи мерки, без да получават средства за това.   

3. Допълване на критериите за подбор на партньорските организации.

Предложено е критериите за подбор на партньорска организация за предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти да бъдат допълнени по отношение на изискването за специфичен опит на организациите, като освен опит в предоставянето на храни се добави и опит за предоставяне на помощи в натура. Включването на подобна алтернативна възможност ще осигури гъвкавост и възможност за включване на повече партньори в реализация на мерките.

Kоментари и въпроси по предложените изменения могат да бъдат отправени към e-mail адрес: questionsFEAD@asp.government.bg до 04.01.2016 г.