logobgr

Списък на допуснатите кандидати до интервю

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила” в ДСП
Дата на провеждане - 12.04.2019

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Директор на РДСП/ДСП
Дата на провеждане - 11.04.2019

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Началник отдел „Предварителен контрол за законосъобразност“ на дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване“
Дата на провеждане - 29.03.2019

Списък на допуснатите кандидати до итервю в конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето"
Дата на провеждане - 25.03.2019

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Главен счетоводител в РДСП
Дата на провеждане - 20.03.2019

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в ДСП
Дата на провеждане - 18.03.2019

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Началник отдел „Социална закрила“ в ДСП
Дата на провеждане - 18.03.2019

Списък на допуснатите кандидати до интервю в конкурс за длъжността Главен експерт в РДСП Благоевград
Дата на провеждане - 18.03.2019

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт в РДСП – София - град
Дата на провеждане - 13.03.2019

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю за длъжността Юрисконсулт в отдел „Закрила на детето“
Дата на провеждане - 13.03.2019

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в ДСП
Дата на провеждане - 05.03.2019

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Старши експерт в отдел „Информационни системи и информационно обслужване“ на дирекция „Информационни системи“
Дата на провеждане - 26.02.2019

Списък на допуснат до интервю кандидат за длъжността Главен счетоводител в отдел „Бюджет, счетоводство и делегирани дейности“
Дата на провеждане - 20.02.2019

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“
Дата на провеждане - 12.02.2019

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила”
Дата на провеждане - 11.01.2019

Списък на допуснат до интервю кандидат за длъжността Главен експерт „СД“
Дата на провеждане - 11.01.2019

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Директор на ДСП
Дата на провеждане - 09.01.2019

Списък на допуснати до интервю кандидати за длъжността Главен експерт в отдел „Социални услуги за деца“ на дирекция „Закрила на детето“
Дата на провеждане - 09.01.2019

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“
Дата на провеждане - 08.01.2019

Списък на лицата допуснати до втори етап на конкурсна процедура – интервю за длъжност Началник отдел „МОБИЛНА РАБОТА ЗА ДЕЦА В РИСК "
Дата на провеждане - 04.01.2019

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Главен експерт-психолог в отдел „Закрила на детето“
Дата на провеждане - 19.11.2018

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“
Дата на провеждане - 15.11.2018

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Началник отдел „Закрила на детето”
Дата на провеждане - 12.11.2018

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжностите Старши юрисконсулт и Юрисконсулт
Дата на провеждане - 09.11.2018

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Главен социален работник ХУСУ
Дата на провеждане - 09.11.2018

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Началник отдел „Социална закрила“
Дата на провеждане - 08.11.2018

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“
Дата на провеждане - 06.11.2018

Списък допуснат до интервю кандидат за длъжността Главен експерт „ЗД“
Дата на провеждане - 06.11.2018

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Директор ДСП
Дата на провеждане - 05.11.2018

Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила”
Дата на провеждане - 24.08.2018

Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето”
Дата на провеждане - 13.08.2018

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността страши юрисконсулт РДСП, юрисконсулт РДСП,ДСП
Дата на провеждане - 25.06.2018

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Главен експерт в отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“
Дата на провеждане - 31.05.2018

Списък на допуснати кандидати до интервю за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“
Дата на провеждане - 11.05.2018

Списък на допуснати кандидати до интервю за длъжността Главен социален работник в отдел „Хора с увреждания и социални услуги“
Дата на провеждане - 10.05.2018

Списък на допуснати кандидати до интервю за длъжността Началник отдел "Закрила на детето"
Дата на провеждане - 09.05.2018

Списък на допуснати кандидати до интервю за длъжността Главен социален работник отдел "Социална закрила"
Дата на провеждане - 04.05.2018

Списък на допуснати кандидати до интервю за длъжността Началник отдел "Социална закрила"
Дата на провеждане - 04.05.2018

Списък на допуснати кандидати до интервю за длъжността Директор на РДСП/ДСП
Дата на провеждане - 03.05.2018

Списък на допуснати кандидати до интервю за длъжността Началник отдел ХУСУ
Дата на провеждане - 25.04.2018

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю за длъжността„главен експерт в отдел „Социални и семейни помощи“, Главна дирекция „Социално подпомагане“
Дата на провеждане - 02.04.2018

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю за длъжността "Служител по сигурността на информацията"
Дата на провеждане - 01.02.2018

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Старши експерт в отдел „Координация на схемите за социална сигурност“
Дата на провеждане - 21.11.2017

Списък на допуснатите кандидати дo интервю за длъжността Главен експерт „Информационно обслужване“
Дата на провеждане - 15.11.2017

Списък на допуснатите до интервю кандидати от конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето”
Дата на провеждане - 09.11.2017

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Главен експерт в отдел „Административно обслужване“
Дата на провеждане - 07.11.2017

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги”
Дата на провеждане - 31.10.2017

Списък на допуснатите кандидати до втория етап на конкурсната процедура - интервю за длъжността Главен експерт в отдел „Интеграция на хора с увреждания“
Дата на провеждане - 31.10.2017

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Началник отдел "Социална закрила"
Дата на провеждане - 26.10.2017

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Директор РДСП/ДСП
Дата на провеждане - 16.10.2017

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Директор
Дата на провеждане - 27.07.2017

Списък на допуснатите кандидати до интервю зза длъжността „Старши счетоводител“ в Дирекция ФСДУС
Дата на провеждане - 14.07.2017

Списък на допуснатите кандидати дo интервю за длъжността Главен експерт „Информационно обслужване“
Дата на провеждане - 12.07.2017

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Финансов контрольор в Агенция за социално подпомагане
Дата на провеждане - 30.06.2017

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Вътрешен одитор в Дирекция „Вътрешен одит”
Дата на провеждане - 14.06.2017

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Старши вътрешен одитор в Дирекция „Вътрешен одит”
Дата на провеждане - 14.06.2017

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Главен експерт отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, Главна дирекция "Социално подпомагане"
Дата на провеждане - 09.06.2017

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Главен социален работник „Закрила на детето” в ДСП
Дата на провеждане - 08.06.2017

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Главен социален работник в отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ в ДСП
Дата на провеждане - 05.06.2017

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила” в ДСП
Дата на провеждане - 02.06.2017

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Юрисконсулт в РДСП/ДСП
Дата на провеждане - 02.06.2017

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Главен експерт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град
Дата на провеждане - 17.05.2017

СПИСЪК на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Старши експерт в отдел „Анализ, планиране и прогнозиране"
Дата на провеждане - 12.05.2017

СПИСЪК на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Началник отдел „ Хора с увреждания и социални услуги”
Дата на провеждане - 28.03.2017

СПИСЪК на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Началник на отдел „Социална закрила”
Дата на провеждане - 27.03.2017

СПИСЪК на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Началник на отдел „Закрила на детето“
Дата на провеждане - 23.03.2017

СПИСЪК на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Директор в РДСП/ДСП
Дата на провеждане - 15.03.2017

СПИСЪК за допуснатите кандидати до интервю за длъжността Началник отдел „Закрила на детето”
Дата на провеждане - 02.02.2017

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване и обществени поръчки“, дирекция „Правна и обществени поръчки“
Дата на провеждане - 02.02.2017

СПИСЪК на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Главен експерт „Закрила на детето“, в Регионална дирекция за социално подпомагане
Дата на провеждане - 02.02.2017

СПИСЪК за допуснатите до интервю кандидати за длъжността Директор на Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
Дата на провеждане - 02.02.2017

СПИСЪК на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила”
Дата на провеждане - 02.02.2017

СПИСЪК за допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Бюджет, счетоводство и делегирани дейности“, Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
Дата на провеждане - 02.02.2017

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю за длъжността Началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги
Дата на провеждане - 27.11.2016

СПИСЪК на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Началник на отдел „Социална закрила“
Дата на провеждане - 17.11.2016

СПИСЪК На допуснатите кандидати до интервю длъжността Главен експерт в отдел „Анализ,планиране и прогнозиране“, дирекция „Анализи, административно и информационно обслужване“.
Дата на провеждане - 18.10.2016

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността "Директор" в РДСП/ДСП;"
Дата на провеждане - 13.09.2016

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността "Юрисконсулт" в отдел „Правно осигуряване и обществени поръчки“, дирекция „Правна и обществени поръчки“"
Дата на провеждане - 10.07.2016

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Началник отдел "Хора с увреждания и социални услуги".
Дата на провеждане - 10.04.2016

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Директор
Дата на провеждане - 05.04.2016

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността началник отдел „Закрила на детето” в дирекция „Социално подпомагане“
Дата на провеждане - 04.04.2016

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Началник отдел „Социална закрила”
Дата на провеждане - 04.04.2016

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване и обществени поръчки“, дирекция „Правна и обществени поръчки“"
Дата на провеждане - 03.09.2015

Списък на допуснати кандидати до интервю, за длъжността Началник отдел "Социална закрила"
Дата на провеждане - 30.07.2015

Списък на допуснати кандидати до интервю, за длъжността Началник отдел "Хора с увреждания и социални услуги"
Дата на провеждане - 20.07.2015

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността "Началник отдел „Закрила на детето"
Дата на провеждане - 20.07.2015

Списък на допуснатите до интервю за директор ДСП и РДСП
Дата на провеждане - 28.04.2015

Списък за допуснатите кандидати до интервю за длъжността Директор на РДСП, гр. Плевен, гр. Стара Загора и ДСП - Дулово, обл. Силистра
Дата на провеждане - 17.02.2015

Списък за допуснатите кандидати до интервю за длъжността Юрисконсулт в отдел "ПООП" към Дирекция „ПОП“
Дата на провеждане - 29.10.2014

Списък за допуснатите кандидати до интервю за длъжността Началник отдел "Социална закрила" към Дирекция „Социално подпомагане“
Дата на провеждане - 16.09.2014

Списък за допуснатите кандидати до интервю за длъжността Началник отдел "Хора с увреждания и социални услугирила" към Дирекция „Социално подпомагане“
Дата на провеждане - 16.09.2014

Списък за допуснатите кандидати до интервю за длъжността Началник отдел "Закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане“
Дата на провеждане - 11.09.2014

Списък за допуснатите кандидати до интервю за длъжността Началник отдел "Социална закрила" към Дирекция „Социално подпомагане“
Дата на провеждане - 29.06.2014

СПИСЪК за допуснатите кандидати до интервю за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане и дирекция „Социално подпомагане“
Дата на провеждане - 11.05.2014

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността „Юрисконсулт” в Отдел „Правно осигуряване и обществени поръчки”, Дирекция „Правна и обществени поръчки” на АСП
Дата на провеждане - 24.03.2014

СПИСЪК на допуснатите кандидати до интервю за длъжността началник отдел „Социална закрила” към дирекция „Социално подпомагане“
Дата на провеждане - 16.12.2013

Списък на допуснати до интервю за Директор на РДСП и ДСП
Дата на провеждане - 16.12.2013

СПИСЪК на допуснатите кандидати до интервю за длъжността началник отдел „Закрила на детето” в дирекция „Социално подпомагане“
Дата на провеждане - 15.12.2013

СПИСЪК на допуснатите до интервю за длъжността директор на РДСП и ДСП
Дата на провеждане - 13.11.2013

СПИСЪК на участниците допуснати до интервю за длъжността Старши юрисконсулт и юрисконсулт в РДСП и ДСП
Дата на провеждане - 13.12.2012

СПИСЪК на допуснатите до интервю за длъжността директор на регионална дирекция за социално подпомагане и дирекция „социално подпомагане“
Дата на провеждане - 09.12.2012

СПИСЪК за допуснатите кандидати до интервю за длъжността Директор на Регионалнадирекция „Социално подпомагане” Директор на дирекция „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 27.09.2012

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността Директор на дирекция „Социално подпомагане” и Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане
Дата на провеждане - 15.07.2012

СПИСЪК за допуснатите до интервю кандидати за длъжността Началник на отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 27.05.2012

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността Началник на отдел „ИСД” в Дирекция „ФСДУС”
Дата на провеждане - 13.05.2012

Списък на допуснатите до интервю за длъжност Началник отдел „ХУСУ“ – 18.05.2012 г.
Дата на провеждане - 13.05.2012

Списък на допуснатите до интервю за длъжност Началник отдел „Социална закрила“ – 17.05.2012 г.
Дата на провеждане - 13.05.2012

СПИСЪК за допуснатите кандидати до интервю за длъжността Директор на дирекция „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 13.03.2012

СПИСЪК на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Началник на отдел „ХУСУ” в Дирекция „Социално подпомагане”.
Дата на провеждане - 22.01.2012

Списък на допуснатите до интервю за Началник на отдел „Социална закрила” в Дирекции „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 05.01.2012

СПИСЪК на участниците допуснати до интервю за длъжността Старши и Младши юрисконсулт
Дата на провеждане - 02.01.2012

СПИСЪК на участниците допуснати до интервю за длъжността Старши и Младши юрисконсулт
Дата на провеждане - 02.01.2012

Списък на допуснатите до интервю за длъжността Директор на дирекция „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 17.12.2011

Списък на допуснатите до интервю за Началник отдел „Бюджет, анализи и счетоводство” в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”
Дата на провеждане - 24.10.2011

СПИСЪК на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Директор на дирекция „ФСДУС”
Дата на провеждане - 17.10.2011

СПИСЪК на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Н-к отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 12.07.2011

СПИСЪК на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Началник на отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 12.07.2011

СПИСЪК на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Началник на отдел „ХУСУ” в Дирекция „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 12.07.2011

Списък на допуснатите до интервю за Директор в Дирекции „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 12.07.2011

СПИСЪК на кандидатите допуснати до интервю за длъжността директор на РДСП Благоевград
Дата на провеждане - 12.07.2011

СПИСЪК на кандидатите допуснати до интервю за длъжността Началник отдел „Финансов контрол на европейските фондове”, Дирекция „ФСДУС”
Дата на провеждане - 12.07.2011

Списък на допуснатите до интервю за Началник на отдел „Хора с увреждания и социални услуги” в Дирекции „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 12.07.2011

Списък на допуснатите до интервю за Началник на отдел „Закрила на детето” в Дирекции „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 12.07.2011

СПИСЪК на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Началник на отдел „Хора с увреждания и социални услуги” в Дирекция „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 12.07.2011

Списък на допуснатите до интервю за Началник на отдел „Социална закрила”
Дата на провеждане - 12.07.2011

СПИСЪК на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Директор на Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”
Дата на провеждане - 12.07.2011

СПИСЪК на кандидатите за директор на РДСП и ДСП допуснати до интервю
Дата на провеждане - 12.07.2011

СПИСЪК на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Началник на отдел „ИСД” в Дирекция „ФСДУС”
Дата на провеждане - 12.07.2011

СПИСЪК на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Велико Търново, Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Перник, Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Петрич, обл. Благоевград. Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Севлиево, обл. Габрово, Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Берковица, обл. Монтана, Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Правец, обл. София - област.
Дата на провеждане - 12.07.2011

СПИСЪК на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Главен вътрешен одитор
Дата на провеждане - 12.07.2011

Списък на допуснатите до интервю за Началник на отдел „Социална закрила” в Дирекции „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 12.07.2011

СПИСЪК на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане И Директор на дирекция „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 12.07.2011

СПИСЪК на допуснатите до интервю за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане и Директор на Дирекция “Социално подпомагане”.
Дата на провеждане - 12.07.2011