logobgr

Списък на допуснати кандидати до тест

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила” в ДСП
Дата на провеждане - 26.03.2019

Списък на допуснатите кандидатите за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка за хора с увреждания, социални услуги и социална закрила”
Дата на провеждане - 25.03.2019

Списък на допуснатите кандидатите за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка за хора с увреждания и социални услуги”
Дата на провеждане - 25.03.2019

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване и обществени поръчки“ на дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване“
Дата на провеждане - 12.03.2019

Списък на допуснатите кандидати за кандидати за длъжността Юрисконсулт в РДСП – София-град
Дата на провеждане - 05.03.2019

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността Старши експерт-психолог в отдел „Закрила на детето” ДСП-Сердика
Дата на провеждане - 05.03.2019

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността Главен експерт в РДСП Благоевград
Дата на провеждане - 05.03.2019

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето” в ДСП
Дата на провеждане - 05.03.2019

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт в отдел „Закрила на детето“
Дата на провеждане - 05.03.2019

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Старши юрисконсулт
Дата на провеждане - 05.03.2019

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Главен счетоводител в РДСП
Дата на провеждане - 05.03.2019

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Благоевград, обл.Благоевград
Дата на провеждане - 25.02.2019

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността Старши експерт в отдел „Информационни системи и информационно обслужване“ на дирекция „Информационни системи“
Дата на провеждане - 18.02.2019

Списък допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Главен счетоводител в отдел„Бюджет, счетоводство и делегирани дейности“ на дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
Дата на провеждане - 11.02.2019

Списък допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността старши счетоводител в отдел„Бюджет, счетоводство и делегирани дейности“ на дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
Дата на провеждане - 11.02.2019

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване и обществени поръчки“ на дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване“
Дата на провеждане - 28.01.2019

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в ДСП Сандански
Дата на провеждане - 28.01.2019

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт в отдел „Социални услуги за деца“ на дирекция „Закрила на детето“
Дата на провеждане - 21.12.2018

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила” в ДСП
Дата на провеждане - 18.12.2018

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в ДСП
Дата на провеждане - 18.12.2018

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за кандидати за длъжността Главен експерт „СЗ“ в РДСП-Монтана
Дата на провеждане - 18.12.2018

Списък на допуснатите кандидати за кандидати за длъжността Старши юристконсулт в РДСП-Добрич
Дата на провеждане - 18.12.2018

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Главен социален работнки в отдел „Хора с увреждания и социални услуги” в ДСП
Дата на провеждане - 18.12.2018

Списък на допуснатите кандидати за кандидати за длъжността Юристконсулт в ДСП-Връбница
Дата на провеждане - 18.12.2018

Списък на допуснатите кандидати за кандидати за длъжността Старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване и обществени поръчки“, Дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване“
Дата на провеждане - 30.11.2018

Списък на допуснатите кандидати за кандидати за длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване и обществени поръчки“, Дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване“
Дата на провеждане - 30.11.2018

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за решаване на тест за длъжността Старши юрисконсулт в РДСП/ДСП
Дата на провеждане - 19.10.2018

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за решаване на тест за длъжността Главен социален работник ХУСУ
Дата на провеждане - 19.10.2018

Списък за допуснати за главен социален работник в Социална закрила-Хаджидимово.
Дата на провеждане - 30.07.2018

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността старши юрисконсулт и юрисконсулт в РДСП/ДСП
Дата на провеждане - 14.06.2018

Списък на допуснати до тест кандидати за длъжността Главен експерт в отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“
Дата на провеждане - 19.04.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите до тест кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел отдел „Закрила на детето”
Дата на провеждане - 17.04.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите до тест кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“
Дата на провеждане - 17.04.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите до тест кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел отдел „Хора с увреждания и социални услуги”
Дата на провеждане - 17.04.2018

Списък на допуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел „Социални и семейни помощи","Главна Дирекция „Социално подпомагане“
Дата на провеждане - 19.03.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите до тест кандидати за длъжността Глвен експерт „Информационно обслужване”
Дата на провеждане - 07.11.2017

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Старши експерт в отдел „Координация на схемите за социална сигурност“
Дата на провеждане - 07.11.2017

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжността Главен експерт в отдел "Интеграция на хора с увреждания"
Дата на провеждане - 23.10.2017

Списък на допуснати кандидати за длъжността Главен експерт "Информационно обслужване".
Дата на провеждане - 03.07.2017

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Старши счетоводител до тест
Дата на провеждане - 26.06.2017

Списък на допуснатите кандидати за длъжността за длъжността Главен счетоводител в РДСП
Дата на провеждане - 19.06.2017

Списък на допуснатите кандидати за длъжността ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР в Агенция за социално подпомагане
Дата на провеждане - 05.06.2017

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Вътрешен одитор в Дирекция „Вътрешен одит”
Дата на провеждане - 29.05.2017

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Старши вътрешен одитор в Дирекция „Вътрешен одит”
Дата на провеждане - 29.05.2017

Списък на допуснатите до тест за длъжността Главен социален работник в отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ в ДСП
Дата на провеждане - 25.05.2017

Списък на допуснатите до конкурс кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в ДСП
Дата на провеждане - 22.05.2017

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила” в ДСП
Дата на провеждане - 22.05.2017

Списък на допуснатите кандидати до тест за длъжността Юрисконсулт в РДСП/ДСП
Дата на провеждане - 16.05.2017

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, Главна дирекция "Социално подпомагане"
Дата на провеждане - 16.05.2017

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Главен експерт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град
Дата на провеждане - 03.05.2017