logobgr

Конкурси по служебно правоотношение в АСП

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в ДСП
Дата на провеждане - 14.05.2019

Конкурс за длъжността Директор в Дирекция Социално подпомагане
Дата на провеждане - 14.05.2019

Конкурс за длъжността Юрисконсулт в РДСП София-град
Дата на провеждане - 14.05.2019

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в ДСП
Дата на провеждане - 14.05.2019

Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в ДСП
Дата на провеждане - 14.05.2019

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в РДСП
Дата на провеждане - 14.05.2019

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в ДСП
Дата на провеждане - 14.05.2019

Конкурс за длъжността за длъжността Старши експерт-психолог в отдел „Закрила на детето“ в ДСП-Стара Загора
Дата на провеждане - 13.05.2019

Конкурс за длъжността Старши вътрешен одитор
Дата на провеждане - 13.05.2019

Конкурс за длъжността Началник отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“, дирекция „Финансово стопанска дейност и управление на собствеността”
Дата на провеждане - 13.05.2019

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в РДСП София-град и РДСП-София-област
Дата на провеждане - 13.05.2019

Конкурс за длъжността Младши експерт „ИО“ в отдел „Социална закрила“ в ДСП Димитровград
Дата на провеждане - 13.05.2019

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в отдел „Бюджет, счетоводство и делегирани дейности“ на дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
Дата на провеждане - 13.05.2019

Конкурс за длъжността Старши счетоводител в отдел „Бюджет, счетоводство и делегирани дейности“ на дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
Дата на провеждане - 13.05.2019

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“, дирекция „Финансово стопанска дейност и управление на собствеността”
Дата на провеждане - 13.05.2019

Конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор - 2 щатни бройки в Дирекция „Вътрешен одит“
Дата на провеждане - 13.05.2019

Конкурс за длъжността Главен юрисконсулт в отдел „Предварителен контрол за законосъобразност“ на дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване“
Дата на провеждане - 13.05.2019

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Социална закрила“ в РДСП - Смолян
Дата на провеждане - 13.05.2019

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в ДСП
Дата на провеждане - 13.05.2019

Конкурс за длъжността Началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в ДСП
Дата на провеждане - 13.05.2019

Конкурс за длъжността Старши експерт „ИО“ в РДСП - Видин
Дата на провеждане - 13.05.2019

Конкурс за длъжността Директор на ДСП Ямбол
Дата на провеждане - 11.03.2019

Конкурс за длъжността Директор на РДСП/ДСП
Дата на провеждане - 07.03.2019

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в ДСП
Дата на провеждане - 07.03.2019

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в ДСП
Дата на провеждане - 07.03.2019

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в ДСП
Дата на провеждане - 07.03.2019

Конкурс а длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване и обществени поръчки“, Дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване“
Дата на провеждане - 20.02.2019

Конкурс за длъжността Началник отдел „Предварителен контрол за законосъобразност“ на дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване“
Дата на провеждане - 20.02.2019

Конкурс за длъжността Началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ в ДСП
Дата на провеждане - 15.02.2019

Конкурс за длъжността Главен експерт в РДСП - Благоевград
Дата на провеждане - 15.02.2019

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Социална закрила“ в ДСП
Дата на провеждане - 15.02.2019

Конкурс за длъжността Юрисконсулт в РДСП София-град
Дата на провеждане - 15.02.2019

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в ДСП
Дата на провеждане - 15.02.2019

Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в ДСП
Дата на провеждане - 15.02.2019

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в РДСП
Дата на провеждане - 15.02.2019

Конкурс за длъжността Старши експерт - психолог в ДСП-Сердика
Дата на провеждане - 15.02.2019

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в РДСП
Дата на провеждане - 15.02.2019

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел "Закрила на детето" в ДСП-Благоевград
Дата на провеждане - 07.02.2019

Kонкурс за длъжността Старши експерт в отдел „Информационни системи и информационно обслужване“ на дирекция „Информационни системи“
Дата на провеждане - 31.01.2019

Конкурс за длъжността Старши счетоводител в отдел „Бюджет, счетоводство и делегирани дейности“ на дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ – 2 щ.бр.
Дата на провеждане - 25.01.2019

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в отдел „Бюджет, счетоводство и делегирани дейности“ на дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
Дата на провеждане - 25.01.2019

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в ДСП Сандански
Дата на провеждане - 10.01.2019

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване и обществени поръчки“, Дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване“
Дата на провеждане - 10.01.2019

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Социални услуги за деца“ в дирекция „Закрила на детето“
Дата на провеждане - 05.12.2018

Kонкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Добрич
Дата на провеждане - 30.11.2018

Конкурс за длъжността Началник отдел „Мобилна работа с деца в риск“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Оборище, обл. София-град
Дата на провеждане - 30.11.2018

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в Дирекция "Социално подпомагане"
Дата на провеждане - 30.11.2018

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Закрила на детето“ в Дирекция "Социално подпомагане"
Дата на провеждане - 30.11.2018

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция "Социално подпомагане"
Дата на провеждане - 30.11.2018

Конкурс за длъжността Началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Омуртаг, обл. Търговище
Дата на провеждане - 30.11.2018

Конкурс за длъжността Началник отдел „Социална закрила“ в ДСП-Ихтиман и ДСП-Търговище
Дата на провеждане - 30.11.2018

Конкурс за длъжността Главен експерт „Социална закрила“ в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Монтана
Дата на провеждане - 30.11.2018

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“
Дата на провеждане - 30.11.2018

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване и обществени поръчки“, Дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване“
Дата на провеждане - 13.11.2018

Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Хаджидимово, обл. Благоевград
Дата на провеждане - 11.10.2018

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция Социално подпомагане
Дата на провеждане - 02.10.2018

Конкурс за длъжността Началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги" в ДСП Хисаря
Дата на провеждане - 02.10.2018

Конкурс за длъжността Началник отдел „Социална закрила“ в Дирекция Социално подпомагане
Дата на провеждане - 02.10.2018

Конкурс за длъжността Главен експерт "Закрила на детето" в Регионална дирекция Социално подпомагане
Дата на провеждане - 02.10.2018

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в РДСП Добрич
Дата на провеждане - 02.10.2018

Конкурс за длъжността Директор в Дирекция Социално подпомагане
Дата на провеждане - 02.10.2018

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Закрила на детето“ в Дирекция Социално подпомагане
Дата на провеждане - 02.10.2018

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в Дирекция Социално подпомагане
Дата на провеждане - 02.10.2018

Конкурс за длъжността Главен експерт-психолог в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция Социално подпомагане
Дата на провеждане - 02.10.2018

Конкурс за длъжността Главен експерт „Социална закрила“ в Регионална дирекция Социално подпомагане
Дата на провеждане - 02.10.2018

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция Социално подпомагане
Дата на провеждане - 02.10.2018

Конкурс за длъжността Длъжностно лице по защита на личните данни – 2 бр. в Централно управление на Агенция за социално подпомагане
Дата на провеждане - 28.09.2018

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в ДСП Хаджидимово
Дата на провеждане - 12.07.2018

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в ДСП
Дата на провеждане - 05.07.2018

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в ДСП
Дата на провеждане - 05.07.2018

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ в ДСП
Дата на провеждане - 05.07.2018

Конкурс за длъжността Началник отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“, дирекция „Финансово стопанска дейност и управление на собствеността”
Дата на провеждане - 03.04.2018

Конкурс за длъжността длъжността Главен експерт в отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“, дирекция „Финансово стопанска дейност и управление на собствеността” – 2 свободни щатни бройки
Дата на провеждане - 03.04.2018

Конкурс за длъжността Директор на РДСП/ДСП
Дата на провеждане - 26.03.2018

Конкурс за длъжността Началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ в ДСП-Ямбол
Дата на провеждане - 26.03.2018

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ в ДСП
Дата на провеждане - 26.03.2018

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Закрила на детето“ в ДСП
Дата на провеждане - 26.03.2018

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в ДСП
Дата на провеждане - 26.03.2018

Конкурс за длъжността Началник отдел „Социална закрила“ в ДСП
Дата на провеждане - 26.03.2018

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в ДСП
Дата на провеждане - 26.03.2018

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Социални и семейни помощи“, Главна дирекция „Социално подпомагане“ – 2 свободни щатни бройки
Дата на провеждане - 28.02.2018

Конкурс за длъжността Юрисконсулт по заместване в отдел „Правно осигуряване и обществени поръчки”, Дирекция „Правна и обществени поръчки”
Дата на провеждане - 28.02.2018

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване и обществени поръчки“, Дирекция „Правна и обществени поръчки“
Дата на провеждане - 28.02.2018

Конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел „Предварителен контрол за законосъобразност”, Дирекция „Правна и обществени поръчки”
Дата на провеждане - 28.02.2018

Конкурс за длъжността Служител по сигурността на информацията
Дата на провеждане - 05.01.2018

Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел "Координация на схемите за социална сигурност“
Дата на провеждане - 23.10.2017

Конкурс за длъжността Главен експерт Информационно обслужване в РДСП/ДСП
Дата на провеждане - 19.10.2017

Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Административно обслужване" – 2 (две) свободни позиции
Дата на провеждане - 06.10.2017

Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Интеграция на хора с увреждания"
Дата на провеждане - 05.10.2017

Конкурс за длъжността Началник на отдел "Закрила на детето" в ДСП
Дата на провеждане - 26.09.2017

Конкурс за длъжността Началник отдел "Социална закрила"
Дата на провеждане - 26.09.2017

Конкурс за длъжността Началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги“
Дата на провеждане - 26.09.2017

АСП обявява конкурс за длъжността Директор на РДСП и ДСП
Дата на провеждане - 05.09.2017

Конкурс за длъжността Главен експерт Информационно обслужване в РДСП/ДСП
Дата на провеждане - 15.06.2017

Конкурс за длъжността Директор на ДСП/РДСП
Дата на провеждане - 14.06.2017

Конкурс за длъжността Глевен експерт Информацинно обслужван в Дирекция ААИО
Дата на провеждане - 14.06.2017

Конкурс за длъжността Старши счетоводител в Дирекция ФСДУС
Дата на провеждане - 08.06.2017

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в РДСП
Дата на провеждане - 30.05.2017

Конкурс за длъжността Финансов контрольор
Дата на провеждане - 18.05.2017

Конкурс за длжността "Вътрешен одитор"
Дата на провеждане - 11.05.2017

Конкурс за длжността "Старши вътрешен одитор"
Дата на провеждане - 11.05.2017

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Хора с увреждания и социални услуги"
Дата на провеждане - 05.05.2017

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“
Дата на провеждане - 03.05.2017

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“
Дата на провеждане - 03.05.2017

Конкурс за длъжността юрисконсулт в РДСП/ДСП
Дата на провеждане - 28.04.2017

Конкурс за длжността "Главен експерт" в отдел Социални услуги за пълнолетни лица
Дата на провеждане - 27.04.2017

Конкурс за длъжността "старши експерт" в отдел "Анализ, планиране и прогнозиране", дирекция "ААИО"
Дата на провеждане - 04.04.2017

АСП обявява конкурс за длъжността Директор на РДСП и ДСП
Дата на провеждане - 07.03.2017

АСП обявява конкурс за Началник отдел ЗД
Дата на провеждане - 15.02.2017

АСП обявява конкурс за Началник отдел ХУСУ
Дата на провеждане - 15.02.2017

АСП обявява конкурс за Началник отдел СЗ
Дата на провеждане - 15.02.2017

АСП обявява конкурс за длъжността Директор на РДСП и ДСП
Дата на провеждане - 07.02.2017

АСП обявява конкурс за Главен експерт „Закрила на детето“
Дата на провеждане - 31.01.2017

АСП обявява конкурс за Главен социален работник в отдел "Социална закрила"
Дата на провеждане - 31.01.2017

АСП обявява конкурс за Главен експерт „Информационно обслужване“
Дата на провеждане - 31.01.2017

АСП обявява конкурс за Началник отдел СЗ - 18.10.2016г.
Дата на провеждане - 18.10.2016

АСП обявява конкурс за Началник отдел БСДД - 18.10.2016г.
Дата на провеждане - 18.10.2016

АСП обявява конкурс за Началник отдел ЗД - 18.10.2016г.
Дата на провеждане - 18.10.2016

АСП обявява конкурс за Директор на ФСДУС - 18.10.2016г.
Дата на провеждане - 18.10.2016

АСП обявява конкурс за Началник отдел ХУСУ - 18.10.2016г.
Дата на провеждане - 18.10.2016

АСП обявява конкурс за юрисконсулт - 7.10.2016г.
Дата на провеждане - 07.10.2016

АСП обявява конкурс за Директор на РДСП/ДСП - 04.08.2016 г.
Дата на провеждане - 04.08.2016