logobgr

ДСП – Тервел провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач за движима вещ – частна държавна собственост