logobgr

Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане

Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане в условията на обявеното извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Във връзка с обявеното извънредно положение/извънредна епидемична обстановка, Агенция за социално подпомагане (АСП), разширява начините за достъп до административните си услуги, както следва:

- чрез Системата за сигурно електронно връчване /идентифициране с ПИК на НОИ или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)/;

- по пощата с обратна разписка;

- чрез електронна поща на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Видове административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез алтернативните канали:

Закон за социално подпомагане, Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

1. Отпускане на еднократна социална помощ за издаване на лична карта

Заявление 1 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Заявление 1 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 33 KB

2. Отпускане на еднократна социална помощ

Заявление 2 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Заявление 2 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 33 KB

3. Отпускане на месечна социална помощ

Заявление 3 – Заявление-декларация за отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Заявление 3 – Заявление-декларация за отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 33 KB

4. Отпускане на месечна целева социална помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст

Заявление 4 – Заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
Заявление 4 – Заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка 30 KB
Примерен образец на служебна бележка за отпускане на помощ по 16б от ППЗСП
Примерен образец на служебна бележка за отпускане на помощ по 16б от ППЗСП 13 KB

5. Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища

Заявление 5 – Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Заявление 5 – Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 33 KB

6. Отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина

Заявление 6 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Заявление 6 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 33 KB

7. Заплащане диагностика и лечение на здравно неосигурени лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес

Заявление 7 – Заявление-декларация за заплащане диагностика и лечение на здравно неосигурени лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес
Заявление 7 – Заявление-декларация за заплащане диагностика и лечение на здравно неосигурени лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес 18 KB

8. Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г.

Заявление 8 – Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление
Заявление 8 – Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление 135 KB

Закон за семейни помощи за деца, Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

9. Отпускане на еднократна помощ при бременност

Заявление 9 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца
Заявление 9 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца 28 KB
Приложение №3 към Заявление-декларация
Приложение №3 към Заявление-декларация 14 KB

10. Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете

Заявление 10 – Заявление – декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца
Заявление 10 – Заявление – декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца 24 KB

11. Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете

Заявление 11 – Заявление – декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете по чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца
Заявление 11 – Заявление – декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете по чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца 22 KB

12. Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител

Заявление 12 – Заявление–декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 7, ал. 13 от Закона за семейни помощи за деца
Заявление 12 – Заявление–декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 7, ал. 13 от Закона за семейни помощи за деца 27 KB

13. Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци

Заявление 13 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца
Заявление 13 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца 73 KB

14. Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение

Заявление 14 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца
Заявление 14 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца 29 KB

15. Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст

Заявление 15 – Заявление–декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца
Заявление 15 – Заявление–декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца 36 KB
Приложение №7 към Заявлене-декларация
Приложение №7 към Заявлене-декларация 14 KB

16. Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

Заявление 16 – Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца
Заявление 16 – Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца 25 KB

17. Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител

Заявление 17 – Заявление–декларация за отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца
Заявление 17 – Заявление–декларация за отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца 32 KB
Приложение №7 към Заявлене-декларация
Приложение №7 към Заявлене-декларация 14 KB

18. Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година

Заявление 18 – Заявление–декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца
Заявление 18 – Заявление–декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца 29 KB
Приложение №3 към Заявление-декларация
Приложение №3 към Заявление-декларация 14 KB

19. Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас

Заявление 19 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД
Заявление 19 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД 29 KB

20. Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас

Заявление 20 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици записани в осми клас по чл. 10б от ЗСПД
Заявление 20 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици записани в осми клас по чл. 10б от ЗСПД 25 KB

21. Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Заявление 21 – Заявление-декларация за издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи
Заявление 21 – Заявление-декларация за издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи 22 KB

22. Отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки

Заявление 22 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки
Заявление 22 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки 20 KB

23. Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания

Заявление 23 – Заявление–декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите по чл. 20, ал. 1 от Закона за хора с увреждания и формуляр за самооценка на лице с увреждане
Заявление 23 – Заявление–декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите по чл. 20, ал. 1 от Закона за хора с увреждания и формуляр за самооценка на лице с увреждане 79 KB

Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от заплащане на винетна такса при ползване на платената пътна мрежа

24. Заявление за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа

Заявление 24 – Заявление–декларация за издаване на безплатна годишна електронна винетка за ползване на платената пътна мрежа
Заявление 24 – Заявление–декларация за издаване на безплатна годишна електронна винетка за ползване на платената пътна мрежа 34 KB

Закон за закрила на детето, Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

25. Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставянето, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство

Заявление 25 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставянето, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство
Заявление 25 – Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставянето, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство 16 KB

26. Отпускане на месечни помощи и средства за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство

Заявление 26 – Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи и средства за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство
Заявление 26 – Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи и средства за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство 16 KB

Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните

27. Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните

Заявление 27 – Заявление-декларация за oтпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
Заявление 27 – Заявление-декларация за oтпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните 90 KB

Закон за ветераните от войните, Правилник за прилагане на Закона за ветераните от войните

28. Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните

Примерен образец на заявление за изплащане на еднократна помощ по чл. 7 от ЗВВ и чл. 22 от ППЗВВ
Примерен образец на заявление за изплащане на еднократна помощ по чл. 7 от ЗВВ и чл. 22 от ППЗВВ 34 KB

Общи административни услуги

29. Издаване на удостоверение за получени социални плащания

Свободен текст

І. Процедура за заявяване

1. Заявяване чрез Системата за сигурно електронно връчване

- За да ползвате електронните услуги на Агенция за социално подпомагане чрез Системата за сигурно електронно връчване е необходимо да притежавате Персонален идентификационен код (ПИК) издаден от Националния осигурителен институт (НОИ) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

- Да имате регистрация в Системата за сигурно електронно връчване.

- От сайта на ДЕАУ: https://egov.bg/wps/portal/ избирате меню „Моето пространство“. Системата пренасочва към системата за електронна автентикация, която идентифицира потребителя, чрез избраното от него средство за идентификация (ПИК или КЕП).

- От „Заяви Е-Услуга“ системата насочва към електроните услуги, предоставяни от администрацията.

- След като услугата бъде избрана, се визуализира електронна форма-заявление, която следва да се попълни. С бутон „Запази“ генерирате уникален номер на заявката и съхранявате заявлението.

- Съхраненото заявление-декларация с генериран уникален номер заедно със сканирани копия на всички необходими документи се прикачва в Системата за сигурно електронно връчване и се подава към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

2. Заявяване чрез електронен адрес на дирекция „Социално подпомагане“

- За да ползвате електронните услуги на Агенция за социално подпомагане чрез изпращане на електронно съобщение до електронен адрес е необходимо да изтеглите електронната форма на заявлението от по-горе посочените линкове и да попълните заявлението.

- Заявлението се разпечатва, подписва се собственоръчно и заедно със сканирани копия на всички необходими документи се изпраща по електронната поща на електронен адрес на дирекция „Социално подпомагане“.

- Електронните адреси на дирекциите „Социално подпомагане“ и техния териториален обхват може да намерите в рубриката „Контакти“ - https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!!!

Размерът на Вашето електронно съобщение трябва да е до 10 MB.

ІІ. Обратна връзка.

- След получаване на Вашето заявление от дирекция „Социално подпомагане“ на електронната си поща ще получите информация за регистрационния номер на Вашето заявление.

- След обработване на заявлението ще получите информация за резултата от заявената от Вас услуга.

- Обратната информация се предоставя, при наличие на достатъчна информация за идентификация и установена самоличност на заявителя.

ІІІ. Ред за регистриране на заявления-декларации получени на електронен адрес на дирекция „Социално подпомагане“:

След постъпване на заявлението-декларация, определени служители от дирекция „Социално подпомагане“ го регистрират в Интегрираната информационна система на АСП.

Заявлението-декларация се разпределя за изпълнение на служител на дирекция „Социално подпомагане“, който извършва служебна проверка на декларираните данни и приложените документи. При установена непълнота или неточност от заявителят се изисква писмено в 14-дневен срок да представи в дирекция „Социално подпомагане“ допълнителни документи или да коригира допуснатите нередовности.