logobgr

Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане

Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане в условията на обявеното извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Във връзка с обявеното извънредно положение/извънредна епидемична обстановка, Агенция за социално подпомагане (АСП), разширява начините за достъп до административните си услуги, както следва:

- чрез Системата за сигурно електронно връчване /идентифициране с ПИК на НОИ или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)/;

- по пощата с обратна разписка;

- чрез електронна поща на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Видове административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане може да намерите на следния адрес:

Административнo обслужване
Административнo обслужване https://asp.government.bg/bg/administrativni-uslugi-glavni/

І. Процедура за заявяване

1. Заявяване чрез Системата за сигурно електронно връчване

- За да ползвате електронните услуги на Агенция за социално подпомагане чрез Системата за сигурно електронно връчване е необходимо да притежавате Персонален идентификационен код (ПИК) издаден от Националния осигурителен институт (НОИ) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

- Да имате регистрация в Системата за сигурно електронно връчване.

- От сайта на ДЕАУ: https://egov.bg/wps/portal/ избирате меню „Моето пространство“. Системата пренасочва към системата за електронна автентикация, която идентифицира потребителя, чрез избраното от него средство за идентификация (ПИК или КЕП).

- От „Заяви Е-Услуга“ системата насочва към електроните услуги, предоставяни от администрацията.

- След като услугата бъде избрана, се визуализира електронна форма-заявление, която следва да се попълни. С бутон „Запази“ генерирате уникален номер на заявката и съхранявате заявлението.

- Съхраненото заявление-декларация с генериран уникален номер заедно със сканирани копия на всички необходими документи се прикачва в Системата за сигурно електронно връчване и се подава към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

2. Заявяване чрез електронен адрес на дирекция „Социално подпомагане“

- За да ползвате електронните услуги на Агенция за социално подпомагане чрез изпращане на електронно съобщение до електронен адрес е необходимо да изтеглите електронната форма на заявлението от по-горе посочените линкове и да попълните заявлението.

- Заявлението се разпечатва, подписва се собственоръчно и заедно със сканирани копия на всички необходими документи се изпраща по електронната поща на електронен адрес на дирекция „Социално подпомагане“.

- Електронните адреси на дирекциите „Социално подпомагане“ и техния териториален обхват може да намерите в рубриката „Контакти“ - https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!!!

Размерът на Вашето електронно съобщение трябва да е до 10 MB.

ІІ. Обратна връзка.

- След получаване на Вашето заявление от дирекция „Социално подпомагане“ на електронната си поща ще получите информация за регистрационния номер на Вашето заявление.

- След обработване на заявлението ще получите информация за резултата от заявената от Вас услуга.

- Обратната информация се предоставя, при наличие на достатъчна информация за идентификация и установена самоличност на заявителя.

ІІІ. Ред за регистриране на заявления-декларации получени на електронен адрес на дирекция „Социално подпомагане“:

След постъпване на заявлението-декларация, определени служители от дирекция „Социално подпомагане“ го регистрират в Интегрираната информационна система на АСП.

Заявлението-декларация се разпределя за изпълнение на служител на дирекция „Социално подпомагане“, който извършва служебна проверка на декларираните данни и приложените документи. При установена непълнота или неточност от заявителят се изисква писмено в 14-дневен срок да представи в дирекция „Социално подпомагане“ допълнителни документи или да коригира допуснатите нередовности.