logobgr

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ 2019 г.

Подадени декларации на новоназначени служители

Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Списъци на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ