logobgr

Право на целеви помощи

Закона за хората с увреждания регламентира правото на хората с увреждания на целеви помощи.   

Хората с увреждания имат право на целева помощ за на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.   

Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство;   

Хората с трайни увреждания с над 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на целева помощ за приспособяване на жилище;   

Хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалидите имат право на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги;   

Хората с трайни увреждания имат право на целева почощ за наем на общинско жилище, ако са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания и договорът за наем е сключен с тях, както и ако са поставени под пълно запрещение и договорите за наем са сключени с техните законни представители.

Документи

Балнеолечение