logobgr

Операция Тип 3

2014BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

На 01.12.2021 г. са публикувани изменения в изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“Измененията касаят промяна на бюджета и продължителността на операцията.

Измененията са публикувани и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

На 15.07.2021 г. са публикувани изменения в изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ Измененията касаят промяна на бюджета и продължителността на операцията.

В останалата си част документите остават непроменени

Измененията са публикувани и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

На 07.04.2021 г. са публикувани изменения в ръководството на партньорските организации за изпълнение и управление на договори по операция „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

Измененията касаят:

- в приложение № 16 Указания за визуална идентификация се допълват изисквания за текстове че операцията се осъществява с финансовата подкрепа на ФЕПНЛ и подкрепата на ЕС чрез механизма REACT-EU с цел преодоляване на последствията от създалата се криза в резултат на разпространението на COVID-19;

-в т.ІІ.2. Изпълнение и отчитане на дейности от Ръководството се допълва процедурата за препотвърждаване към допустимите целеви групи на потребители или кандидати за получаване на топъл обяд на 6 месеца чрез осъществяване проверка от ДСП.

В останалата си част документите остават непроменени.

Измененията са публикувани и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/7753c636-9ccd-423f-82cb-7472770388c3

На 02.02.2021 г. са публикувани изменения в изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ Измененията касаят промяна на бюджета и продължителността на операцията и обявяване на нов срок за кандидатстване до 05.02.2021 г.

В останалата си част документите остават непроменени.

Измененията са публикувани и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

На 30.11.2020 г. се обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

Заявленията за финансиране по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Обявени са два крайни срока за кандидатстване:

– до 31.12.2020 г.

- до 31.01.2021 г.   

   В случай, че в информационната система ИСУН 2020 не могат да се свалят прикачените документи, натиснете с десен бутон върху файла и изберете „save link as…“. Ако не можете и по този начин пробвайте да изтеглите файловете през друг браузър.     

2014BG05FMOP001-3.002 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“

На 17.01.2020 г. са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Измененията са публикувани в режим „проследяване на промените“.

Промяната засяга единствено бюджета на операцията. В останалата си част пакетът документи остава непроменен.

На 26.11.2019 г. са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Измененията са публикувани в режим „проследяване на промените“.

Промяната засяга единствено бюджета на операцията. В останалата си част пакетът документи остава непроменен.

На 25.03.2019 г. са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване – версия 13, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Измененията засягат увеличение на бюджета на операцията, както и промяна на целевите групи, съгласно публикуваното изменение в ДВ бр. 23 от 19.03.2019 г. на  НАРЕДБА № РД-07-1 от 4 април 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Направена е промяна и на Ръководството на бенефициента за изпълнение и управление на договори по операцията.

Изменените документи са публикувани в режим „проследяване на промените“.

С цел намаляване административната тежест при изпълнението на проекти по Операция тип з „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020“ Управляващият орган на ОПХ ФЕПНЛ допълни Раздел Б „Отчитане на изпълнението на проекти след влизане в сила на  Методика за прилагане на опростени правила за възстановяване на база разход за единица продукт - обяд за обществените трапезарии по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“, финансирана от ОП ФЕПНЛ с времеви диапазон от 01.05.2017 г. до 30.04.2020 г.“ с приложение 24 „Процедура за опростено отчитане на влагани хранителни продукти“.

Използването на Процедурата е с препоръчителен характер и  е приложимо в случай, че се използват едни и същи рецепти на ниво проект, което дава възможност те да бъдат конфигурирани по един и същи начин в няколко варианта на месечна база.

Прилагаме за удобство на партньорските организации и консолидирана версия на Ръководството на бенефициента за изпълнение и управление на договори по Операция тип 3, която е приложима от 01.11.2018 г.

На 31.10.2018 г. са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване – версия 12, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Промените са във връзка с приетия Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Увеличен е бюджетът на операцията.

Изменените документи са публикувани в режим „проследяване на промените“ и консолидиран вариант.

На 22.10.2018 г. са публикувани изменения в Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” BG05FMOP001-3.002, финансирана по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, финансирана от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

Измененията са свързани с:   

Адаптиране на текста във връзка с отмяната на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 с Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046  на Европейския парламент в Ръководство на бенефициента – общи положения; Раздел Б от Ръководство на бенефициента; приложение 8 „Декларация за допустимост на разходите“ и в приложение 13 „Декларация за липса на двойно финансиране“.

За всички останали случаи, където фигурира текст касаещ разпоредбите на отменения Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 Управляващия орган обръща внимание на партньорските организации, че  съгласно чл. 281, т.3 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046  на Европейския парламент позоваванията на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II от Регламент 2018/1046.   

В раздел Б е добавено и описано допълнително изискване за попълване на приложение 22 „Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация“ и приложение 23 „Уведомление за поверителност на личните данни на лица от целева група по операция  BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд– 2016-2020“.   

В раздел Б е добавено изискване за случаите на използване на рецепти, различни от посочени в Сборниците с рецепти за заведения за обществено хранене, същите да бъдат изготвяни от експерт/технолог по хранене.   

В приложение 15 „Лист за извършване на проверка на място“ към раздел Б, който е за сведение на партньорските организации, са добавени допълнителни контроли, които са видни в режим „проследяване на промените“.

Консолидиран вариант на Ръководството на бенефициента за изпълнение и управление на договори по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” ще бъде достъпен в  ИСУН 2020 от 31.10.2018 г.

На 31.08.2018 г. са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване – версия 11, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 с цел намаляване на административната тежест при кандидатстване по операцията. 
Изменените документи са публикувани в режим „проследяване на промените“ и консолидиран вариант.

На 31.07.2018 г. са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Изменените документи са публикувани в режим „проследяване на промените“ и консолидиран вариант.

Промените са свързани с влизлите в сила от 25.05.2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Изменени са критериите за оценка, Приложение II Споразумение за партньорство, а от пакети документи за кандидатстване отпада Декларация – Приложение VII, удостоверяваща, че партньорът е регистриран като администратор на лични данни (в случай на партньорство). Въвежда се ново Приложение VIIA – Декларация във връзка с администриране и обработване на лични данни, коeто се прилага към документите, необходими за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

На 15.05.2018 г. са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Измененията са публикувани в режим „проследяване на промените“.

Промяната засяга единствено бюджета на операцията. В останалата си част пакетът документи остава непроменен.

На 28.02.2018 г. са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Измененията са публикувани в режим „проследяване на промените“.

Промяната засяга единствено бюджета на операцията. В останалата си част пакетът документи остава непроменен.

На вниманието на партньорските организации – бенефициенти, изпълняващи договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“, финансирана по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/. От 08.02.2018 г. са  публикувани допълнения и изменения в Раздел Б „Отчитане на изпълнението на проекти след влизане в сила на  Методика за прилагане на опростени правила за възстановяване на база разход за единица продукт - обяд за обществените трапезарии по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“, както следва:

 • Във всички релевантни приложения към Раздел Б, както и в самия раздел Б на Ръководството в името на операцията е коригиран времевия диапазон на 2016 – 2020, както и е коригиран крайния срок за изпълнението й - до 30.04.2020 г.;      
 • Добавено е към  Раздел Б „Отчитане на изпълнението на проекти след влизане в сила на  Методика за прилагане на опростени правила за възстановяване на база разход за единица продукт - обяд за обществените трапезарии по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ приложение 21 - списъци  - потребители, съдържащо и насоки и указания  във връзка с удостоверяване  получаването на топъл обяд от лица с психични затруднения, неграмотни или лежащо болни лица, които са в невъзможност да поставят подпис при предоставянето на обяда.

Целта на тази форма е да замени различните варианти на списъци с потребители за предоставяне на топъл обяд с период от 1 до 31 дни, опростявайки практиките на общините изготвящи ежедневно списъци, да автоматизира част от процеса на ежемесечно изготвяне на нови списъци, използвайки  функционалностите на exel. за актуализирането им, както и да насочи вниманието към част от възможните решения при затруднения с поставянето на подпис.    

 • Допълнено е Методическото указание за предоставяне и отчитане на съпътстващи мерки по Операцията – приложение 19 от Ръководството на бенефициента чрез унифициране на документацията по отчитане - списъци с потребители, които са получили съпътстващи мерки, прилагани към отчетите на предоставилите ги експерти. 

Предложен е механизъм за опростяване използваната  разнородна документация при предоставяне на съпътстващи мерки, чрез унифициран месечен доклад/отчет, в който са посочени и основните групи от съпътстващи мерки.

 • Допълнено е приложение 12 „Вложени количества хранителни продукти“ с отразени влаганите видове хранителни продукти, групирани по видове и заложени формули за натрупването им в общи количества, съгласно изискванията за отчетност на показателите за изпълнение и резултат по Програмата и по всеки отделен договор за безвъзмездна финансова помощ в частност.

С допълване на приложението се автоматизират процесите по обобщаване данните за вложените количества храни, както и се минимизира риска от „човешка“ грешка при попълване на приложението и комулиране на данните при отчитането им.  Приложението се представя към отчетите в ИСУН 2020 в  excel;

 • В приложение 11 е допълнен  текст за наименованието на общината – партньорска организация  и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ.»

В останалата част Ръководството и приложенията към него остават непроменени. 

На 29.12.2017 г. в информационната система ИСУН 2020 са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 3,  BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

Измененията са свързани с промяна на целевите групи, които могат да получат топъл обяд в съответствие с обнародваната в бр. 100 на Държавен вестник Наредба за изменения и допълнение на Наредба № РД-07-1 от 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ДВ, бр. 29 от 2016 г.)

На 15.12.2017 г., в Държавен вестник бр. 100 е обнародвана Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-1 от 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ДВ, бр. 29 от 2016 г.). Наредбата може да намерите тук:

На 04.12.2017 г. са публикувани изменения на пакета документи кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 3,  BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“ от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

Измененията са свързани с:

 • Промяна на общата продължителност на процедурата. Срокът за допустимост на дейностите се удължава до  30.04.2020 г.;
 • Промяна в частта наименование на процедурата от BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“ на BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020“
 • Увеличение на бюджета на процедурата.

Редакция е направена и във всички документи за попълване към пакета документи по процедурата в частта наименование от BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“ на BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020“

На вниманието на партньорските организации – бенефициенти, изпълняващи договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“, финансирана по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/. С цел намаляване административната тежест за партньорските организации по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ по ОПХ ФЕПНЛ от 01.12.2017 г. са  публикувани допълнения и изменения в Раздел Б „Отчитане на изпълнението на проекти след влизане в сила на  Методика за прилагане на опростени правила за възстановяване на база разход за единица продукт - обяд за обществените трапезарии по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“, както следва:

 • отпада изискването за предоставяне към всяко искане за междинно плащане на декларация за нередности /Приложение №10 към Методиката/, а това вече необходимо единствено в случаите на смяна на представляващия партньорската организация по сключения договор за безвъзмездна финансова помощ;
 • отпада необходимостта от представянето на декларация за конфликт на интереси /Приложение № 14 към раздел Б на Ръководството/;
 • допълнен е в текста на  декларацията за допустимост на разходите /Приложение № 8 към Методиката/ текст по отношение недопускане на конфликт на интереси ;
 • отпада изискването на представяне на актуална финансова идентификация /Приложение № 7 към Методиката/ към всяко искане за плащане, а това вече е необходимо единствено в случаите на промяна на банковата сметка на съответната партньорска организация.

В останалата част Ръководството и приложенията към него остават непроменени. 

На вниманието на партньорските организации – бенефициенти, изпълняващи договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“, финансирана по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/. Публикувани са допълнения и изменения  в  Раздел Б „Отчитане на изпълнението на проекти след влизане в сила на  Методика за прилагане на опростени правила за възстановяване на база разход за единица продукт - обяд за обществените трапезарии по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“, финансирана от ОП ФЕПНЛ с времеви диапазон от 01.05.2017 г. до 31.12.2019 г.“ от Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” BG05FMOP001-3.002.  

Ръководството е допълнено с две приложения, касаещи предоставяне и отчитане на съпътстващи мерки, а именно:   

Приложение № 19 „ Методическо указание за предоставяне и отчитане на съпътстващи мерки по ОП 3“;   

Приложение № 20  „Справка за предоставените съпътстващи мерки и постигнатите резултати“.

Надяваме  се, че Методическото ръководство и справката ще подпомогнат работата на експертите, предоставящи съпътстващи мерки на лица/деца, потребители на социалната услуга „Обществена трапезария“ по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016 г. – 2019 г.“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 година /ОПХ ФЕПНЛ/, както и ще улеснят процеса по отчетността им.  

Допълнено е Приложение № 12 „Вложени количества хранителни продукти“ към Методиката  за прилагане на опростени правила, която също е част от Раздел Б на Ръководството, като са конкретизирани колоните за отчитане на хляба

Изменено е Приложение № 9 „Опис на разходите за отчетния период“ – свежда се за календарен месец обобщен на отделен ред от описа.

Коригирано е в Приложение № 11 „Брой потребители по населени места ………“ заглавието на последната колона в таблицата.

Обръщаме внимание, че представянето на  Приложение № 13 „Декларация за липса на двойно финансиране“ и Приложение № 14 „Декларация за липса на конфликт на интереси“ е задължително към всяко искане за междинно/окончателно плащане, което също е конкретизирано в съответен текст на раздел Б.

В останалата част Ръководството и приложенията към него остават непроменени. 

На 04.05.2017 г. са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Измененията са публикувани в режим „проследяване на промените“.
Промяната засяга единствено бюджета на операцията. В останалата си част пакетът документи остава непроменен.

Важна информация за кандидатите и бенефициентите по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016“

На 25.04.2017 г. са публикувани изменения на пакета документи кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 3,  BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

Измененията са свързани с:

Промяна на общата продължителност на операцията - BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019 г.“. Срокът за допустимост на дейностите се удължава до  31.12.2019 г.;

Въвеждане на   опростени правила за възстановяване на база разхода за единица продукт - обяд за обществените трапезарии по операцията, считано от 01.05.2017г. въз основа на Методика, утвърдена от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативната програма;

Увеличаване цената на топлия обяд от 2,30 лв. на 2,50 лв. за единица продукт – топъл обяд, считано от 01.05.2017г.;

Промяна на сроковете за кандидатстване по процедурата. Краен срок за подаване на заявления за финансиране е 17.00 часа на всеки последен работен ден от месеца, но не по-късно от 17,00  часа на 31.01.2019 г.

Измененията се прилагат, както по отношение на действащи договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по тази процедура, така и по отношение на договори с одобрени кандидати, които предстои да бъдат сключени в рамките на определения период на допустимост на операцията.

Пакетът с изменените документи  по процедурата е публикуван в режим „проследяване на промените“ и в консолидиран вариант. 

На 31.01.2017 г. са публикувани изменения на документи по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд -2016" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Измененията са публикувани в режим „проследяване на промените".31.

В останалата си част пакетът документи остава непроменен

Във връзка с изпратено писмо от Директора на Дирекция „Централно координационно звено“ към Министерски съвет, съдържащо указания за потребителски профили в портала за кандидатстване на ИСУН 2020 са публикувани изменения в Указания за попълване на формуляр за кандидатстване чрез ИСУН 2020 по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001- 3.002. „Осигуряване на топъл обяд-2016“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

На вниманието на партньорските организации – бенефициенти, изпълняващи договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по Операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 година представяме следните указания: Осигурена е възможност за удължаване срока на изпълнение на проектите от 30.04.2017 г. до 30.11.2017 г. В този случай е необходимо да се приложи действащата и към момента процедура по изменение на договорите за БФП с подписване на допълнително споразумение. Процедурата по подписване на допълнителни споразумения е подробно описана в Ръководството на бенефициента за изпълнение на договори по Операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016”, като с нея е осигурена възможност на общините в качеството им на конкретни бенефициенти по Операцията, да удължат срока на договора, да увеличат БФП, да увеличат броя на трапезариите и броя на потребителите, чрез подаване на искане за изменение на договора към Управляващия орган /УО/. Следва да се изготви писмено искане до УО за промяна на договора, чрез сключване на допълнително споразумение, съдържащо аргументирана обосновка доказваща необходимостта от промяната, което се изпраща на УО чрез модул Кореспонденция на ИСУН2020. При възникнали въпроси от Ваша страна, моля обръщайте се към експертите от отдел „Мониторинг и оценка” на Агенция за социално подпомагане, отговарящи за съответните областни в Р. България.

Публикувана е промяна в Приложение 15 „Опис на разходооправдателни документи“, към Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по операция тип 3 2014BG05FMOP001-3.002"Осигуряване на топъл обяд" – 2016. В останалата част Ръководството и приложенията към него остават непроменени.

Пубикувани са изменения на документи по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд -2016" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Измененията са публикувани в режим „проследяване на промените".

В останалата си част пакетът документи остава непроменен.

Изисквания за кандидатстване

Указания за попълване на формуляр за кандидатстване (заявление за финансиране) чрез ИСУН 2020

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016” BG05FMOP001-3.002

Променени приложения към ръководство

Операция тип 3: 2014BG05FMOP001-03.02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.   

ПОКАНА за представяне на заявление за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

Изисквания за кандидатстване

Пакет документи

Актуализирано ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд" BG05FMOP001-03.02

Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд" 2014BG05FMOP001-03.02

Презентации от информационната кампания

2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

ПОКАНА за представяне на заявление за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Дата:16.03.2015г.

Изисквания за кандидатстване

Пакет документи

Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд" 2014BG05FMOP001-03.01

Презентации от информационната кампания