logobgr

За деца

Изготвен е План за преустановяване на дейността и закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа «Райна Гатева» гр. Русе

Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция

Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”