logobgr

Обяви за конкурси по Проекти

Обявление за подбор на счетоводител по проект "Приеми ме 2015"
Дата на провеждане - 15.02.2019

Обявление за подбор на счетоводител по проект "Приеми ме 2015"
Дата на провеждане - 10.02.2017

Обявление за избор на счетоводители по проект „Приеми ме 2015“ "
Дата на провеждане - 27.12.2015

Обявление за избор на „Технически сътрудник” по проект „И аз имам семейство"
Дата на провеждане - 14.10.2015

Обявление за избор на „Кординатор” по проект „И аз имам семейство"
Дата на провеждане - 14.10.2015

Обявление за избор на „Технически сътрудник” по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище"
Дата на провеждане - 11.10.2015

Избор на национален координатор по проект "Нови възможности за грижа"
Дата на провеждане - 05.04.2015

Информация за допуснатите, недопуснатите и класираните кандидати за социални работници по Проект 6.2.09 "Укрепване на капацитета на АСП" 09.03.2015
Дата на провеждане - 08.03.2015

Десето Обявление за избор на координатори по проект“Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище"
Дата на провеждане - 03.03.2015

Съобщение
Дата на провеждане - 23.02.2015

АСП обявява подбор на социални работници по проект "Укрепване на капацитета на АСП за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа.
Дата на провеждане - 29.01.2015

Девето Обявление за избор на координатори по проект“Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище"
Дата на провеждане - 14.07.2014

Информация за допуснатите, недопуснатите и класираните кандидати за социални работници по Проект 6.2.09 "Укрепване на капацитета на АСП"
Дата на провеждане - 14.07.2014

АСП обявява подбор на социални работници по проект "Укрепване на капацитета на АСП за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа.
Дата на провеждане - 04.06.2014

Обявление за подбор на технически сътрудник по проект "И аз имам семейство"
Дата на провеждане - 07.04.2014

АСП обявява подбор за избор на счетоводител за нуждите на проект "И аз имам семейство" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Дата на провеждане - 07.04.2014

Информация за допуснатите, недопуснатите и класираните кандидати за социални работници по Проект 6.2.09 "Укрепване на капацитета на АСП"
Дата на провеждане - 30.03.2014

"АСП в качеството си на конкретен бенифициент по проект "И аз имам семейство" обявява конкурс за подбор на технически сътрудник
Дата на провеждане - 17.03.2014

"АСП обявява подбор на социални работници по проект "Укрепване на капацитета на АСП за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа."
Дата на провеждане - 20.02.2014

Агенция за социално подпомагане в качеството си на конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд, чрез процедура за директно предоставяне BG051PO001-7.0.02 „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социалното включване на трайно безработни лица”, обявява подбор по документи и интервю за избор на координатор и счетоводител.
Дата на провеждане - 02.02.2014

Информация за допуснатите, недопуснатите и класираните кандидати за социални работници по Проект 6.2.09 „Укрепване на капацитета на АСП“
Дата на провеждане - 23.01.2014

АСП обявява подбор за избор на счетоводител за нуждите на проект "И аз имам семейство" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Дата на провеждане - 21.01.2014

АСП обявява подбор на социални работници по проект "Укрепване на капацитета на АСП за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа.
Дата на провеждане - 16.12.2013

Осмо Обявление за избор на координатори по проект“Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”
Дата на провеждане - 03.11.2013

Обявление за подбор на технически сътрудник по проект "И аз имам семейство"
Дата на провеждане - 28.08.2013

АСП обявява подбор за социални работници по Проект "Укрепване на капацитета на АСП за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа"
Дата на провеждане - 11.08.2013

Агенцията за социално подпомагане в качеството си конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд, чрез процедура за директно предоставяне BG051PO001-6.2.13 “Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на координатори на областно ниво
Дата на провеждане - 13.05.2013

Обявление за подбор на технически сътрудник по проект "И аз имам семейство"
Дата на провеждане - 22.04.2013

Информация за допуснатите, недопуснатите и класираните кандидати за социални работници по Проект 6.2.09 „Укрепване на капацитета на АСП“
Дата на провеждане - 11.04.2013

Обявление за подбор по документи и интервю по проект „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социалното включване на трайно безработни лица” за избор на технически сътрудник.
Дата на провеждане - 25.03.2013

АСП обявява подбор за социални работници по Проект 6.2.09 "Укрепване на капацитета на АСП за повишаване качеството и ефективността на социалната работа
Дата на провеждане - 11.03.2013

Обява за подбор на технически сътрудник по Проект "И аз имам семейство"
Дата на провеждане - 10.03.2013

Обявление за подбор по документи и интервю по проект „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социалното включване на трайно безработни лица” за избор на счетоводител.
Дата на провеждане - 20.02.2013

Обявление за подбор по документи и интервю по проект „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социалното включване на трайно безработни лица” за избор на координатор, счетоводител и технически сътрудник.
Дата на провеждане - 03.02.2013

Шесто обявление за подбор по документи и интервю за избор на координатори.
Дата на провеждане - 07.01.2013

СПИСЪК на участниците допуснати до интервю за длъжността юрист и финансови експерти по по проект: BG 051РО001-5.2.09„Подкрепа за достоен живот”, изпълняван по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Дата на провеждане - 14.12.2012

Обявление за подбор по документи и интервю по проект „Подкрепа за достоен живот” за 1 юрист и 4 финансови експерта
Дата на провеждане - 05.12.2012

Недопуснати до класиране кандидати по Проект „Укрепване на капацитета на АСП“
Дата на провеждане - 19.11.2012

Класирани кандидатити по Проект „Укрепване на капацитета на АСП“
Дата на провеждане - 19.11.2012

Четвърти набор и подбор на документи за социални работници в отдели "ЗД" и "ХУСУ" по BG051PO001-6.2.09 проект "Укрепване на капацитета на АСП";
Дата на провеждане - 22.10.2012

Обявление за избор на координатор на проект „И.Д.Е.Я. за Европа 2014-2020 г.“. бюджетна линия BG051PO001-7.0.05
Дата на провеждане - 04.10.2012

Списък на допуснатите до класиране кандидати по второ желание за длъжност социален работник 
Дата на провеждане - 30.07.2012

Списък на недопуснатите до класиране кандидати за длъжност социален работник
Дата на провеждане - 30.07.2012

Списък на допуснатите до класиране кандидати по първо желание за длъжност социален работник
Дата на провеждане - 30.07.2012

Пето обявление за подбор по документи и интервю за избор на координатори
Дата на провеждане - 09.07.2012

Обявление за избор на социални работници на териториално ниво в отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги”
Дата на провеждане - 02.07.2012

Обявление за избор на финансист на проект "Детство за всички"
Дата на провеждане - 14.05.2012

СПИСЪК на класираните по ПЪРВО И ВТОРО желание кандидати, участвали в подбор по документи за социални работници на териториално ниво по проект „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомаганае за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа“
Дата на провеждане - 26.04.2012

Четвърто обявление за избор на допълнителни координатори. Списък на кандидатите за областни координатори и резултати (в брой точки) от проведените интервюта на 25.04.2012 г.
Дата на провеждане - 26.04.2012

Информация за допуснатите и недопуснатите кандидати по Проект „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа“ в Дирекции „Социално подпомагане“ – Красно село, Слатина, Младост, Своге, Пирдоп, Костинборд, Козлодуй, Първомай, Павликени, Трън, Червен бряг.
Дата на провеждане - 25.04.2012

Списък на кандидатите за областни координатори и резултати (в брой точки) от проведените интервюта на 25.04.2012 г. по Проект: „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище.
Дата на провеждане - 22.04.2012

Ново обявление за подбор по документи за избор на 400 социални работници на териториално ниво по Проект BG051PO001-6.2.09 „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа”
Дата на провеждане - 25.03.2012

Екипът по Проект „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа" Ви информира, че разпределението на бройките по отдели и дирекции ще бъде направено след 26.01.2012 г. Подробна информация ще можем да ви предоставим след посочената дата.
Дата на провеждане - 22.01.2012

Нова информация по Проект "Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа"
Дата на провеждане - 20.01.2012

Информация по Проект "Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа"
Дата на провеждане - 21.12.2011

Агенция за социално подпомагане в качеството си конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд, чрез процедура за директно предоставяне BG051PO001-6.2.13 “Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на 56 координатора на областно ниво
Дата на провеждане - 05.12.2011

Агенция за социално подпомагане в качеството си конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд, чрез процедура за директно предоставяне BG051PO001-6.2.13 “Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на 56 координатора на областно ниво
Дата на провеждане - 30.10.2011

Агенцията за социално подпомагане в качеството си на конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд, чрез процедура за директно предоставяне по Проект BG051PO001-6.2.13-0001 “Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” ще проведе подбор за избор на 56 координатора на областно ниво.
Дата на провеждане - 20.10.2011

Агенция за социално подпомагане в качеството си конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще проведе подбор по документи за избор на счетоводител на национално ниво.
Дата на провеждане - 12.07.2011

Агенция за социално подпомагане в качеството си конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще проведе подбор по документи за избор на координатор, счетоводител, оперативен счетоводител и технически сътрудник на национално ниво.
Дата на провеждане - 29.06.2011

Агенция за социално подпомагане в качеството си конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд, чрез процедура за директно предоставяне BG051PO001-6.2.13 “Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, ще проведе подбор по документи за избор на координатор на национално ниво.
Дата на провеждане - 31.05.2011

Други конкурси

АСП в качеството си на конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд, чрез процедура за директно предоставяне BG05M9ОP001-3.006 “Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане”, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на 2 броя Специалисти Интегрирана Информационна Система /ИИС/ по Проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” № BG05M9ОP001-3.006.
Дата на провеждане - 14.05.2019

Осми подбор по документи и интервю за избор на областни координатори за областите Благоевград, Кюстендил и София - град по Проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” № BG05M9ОP001-3.006.
Дата на провеждане - 14.05.2019

Седми подбор по документи и интервю за избор на областни координатори за областите Пловдив, София - град и Кюстендил по Проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” № BG05M9ОP001-3.006.
Дата на провеждане - 27.11.2018

Второ обявление във връзка със сключено споразумение №ФС01-0307 от 26.04.2018 г. и допълнително споразумение №ФС01-0368 от 06.08.2018 г. за сътрудничество между Фондация Лумос-клон България и Агенция за социално подпомагане
Дата на провеждане - 25.10.2018

Обявление за конкурс във връзка със сключено споразумение №ФС01-0307 от 26.04.2018 г. и допълнително споразумение №ФС01-0368 от 06.08.2018 г. за сътрудничество между Фондация Лумос-клон България и Агенция за социално подпомагане, подбор по документи за избор на социални работници на териториално ниво в отделите „Закрила на детето”
Дата на провеждане - 14.08.2018

Шести конкурс за подбор на областни координатори по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 за вакантните длъжности в областите Видин, Пловдив, Разград и София-град
Дата на провеждане - 24.07.2018

Пети конкурс за областни координатори - Във връзка с кандидатстване по проект "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 с бенефициент Агенцията за социално подпомагане (АСП) обявява пети конкурс за областни координатори
Дата на провеждане - 30.03.2018

Четвърти конкурс за областни координатори - Във връзка с кандидатстване по проект "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 с бенефициент Агенцията за социално подпомагане (АСП) обявява четвърти конкурс за областни координатори
Дата на провеждане - 01.11.2017

Трети конкурс за областни координатори - Във връзка с кандидатстване по проект "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 с бенефициент Агенцията за социално подпомагане (АСП) обявява трети конкурс за областни координатори
Дата на провеждане - 10.04.2017

Втори конкурс за областни координатори - Във връзка с кандидатстване по проект "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 с бенефициент Агенцията за социално подпомагане (АСП) обявява втори конкурс за областни координатори
Дата на провеждане - 01.03.2017

Във връзка с кандидатстване с проект "АСП МОЖЕ" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, Агенция за социално подпомагане обявява конкурс за Специалисти Интегрирана Информационна Система /ИИС/
Дата на провеждане - 28.08.2016

Във връзка с кандидатстване с проект "АСП МОЖЕ" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, Агенция за социално подпомагане обявява конкурс за областни координатори
Дата на провеждане - 25.08.2016

Във връзка с кандидатстване по проект по Покана за представяне на проектни предложения за финансиране чрез Програма „EaSI”2014-2020 на Европейската комисия, референтен номер VP/2014/008, Агенция за социално подпомагане обявява конкурс за Национален координатор
Дата на провеждане - 05.08.2014

Във връзка с кандидатстване по проект по Покана за представяне на проектни предложения за финансиране чрез Програма „EaSI”2014-2020 на Европейската комисия, референтен номер VP/2014/008, Агенция за социално подпомагане обявява конкурс за Счетоводител
Дата на провеждане - 05.08.2014

Във връзка с кандидатстване по проект по Покана за представяне на проектни предложения за финансиране чрез Програма „EaSI”2014-2020 на Европейската комисия, референтен номер VP/2014/008, Агенция за социално подпомагане обявява конкурс за Технически сътрудник
Дата на провеждане - 05.08.2014