ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИТЕ ДОКУМЕНТИ

 В АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

Агенцията за социално подпомагане приема и издава документи, подписани с универсален електронен подпис при следните условия:

1. Валидни входящи електронни документи:

1.1. Допустим формат за работа с електронни документи в АСП:

*.doc (Ms Word, минимална версия "ХР");

*.xls (Ms Excel, минимална версия "ХР");

*.pdf (Adobe Acrobat, минимална версия "6.0 СЕ"');

*.msg (Ms Outlook. Outlook Express - минимална версия 2000/ ХР).

1.2. Файлът, съдържащ документа не е заразен с вируси.

1.3. Документите са подписани с валиден универсален електронен подпис.

1.4. Документите съдържат прав (некриптиран) текст.

1.5. В документите е посочен адрес за кореспонденция, съгласно описанието от точка 2.

 

2. Адрес за кореспонденция

2.1. Ако документът е получен на посочения в точка 3 електронен адрес, то се счита, че подателят е заявил съгласие да получава електронни документи от Агенцията за социално подпомагане и за адрес за кореспонденция се счита адресът, посочен в сертификата на електронния му подпис

2.2. Когато подателя е заявил да получава електронни изявления от АСП на адрес, различен от посочения в удостоверението на електронния му подпис, или ако електронните подписи в документа са повече от един, задължително се вписва актуален електронен адрес за кореспонденция с АСП.

2.3.При изявено от страна на подателя съгласие да получава електронни документи от Агенцията за адрес за кореспонденция се счита адресът, посочен в сертификата на електронния му подпис. При заявено несъгласие подателят задължително посочва валиден пощенски адрес за кореспонденция. В този случай кореспонденцията ще се извършва чрез хартиени документи.

 

3. Адреси, на които се получават валидни входящи електронни документи

3.1 Електронен адрес: ok@asp.government.bg

3.2. Пощенски адрес: (чрез 3,5 инчова дискета или компактдиск)

Агенция за социално подпомагане

гр. София, ул. “Триадица” №2

 

 

4. Приемане на електронни документи

Агенцията за социално подпомагане приема валидни електрони документи чрез информационна система за документооборот и съгласно приети вътрешни правила и указания за работа с документи, подписани с универсален електронен подпис. Всеки получен на посочените адреси електронен документ се проверява за валидност. Ако документът е валиден, той се завежда по надлежния ред в деловодството, получавайки по този начин и входящ номер.

 

5. Потвърждение за получаване

За потвърждение за получен валиден електронен документ се счита документ, съдържащ оригиналния текст на изпратения документ, допълнен с входящ номер и подписан с универсален електронен подпис на Началника на отдел “Канцелария” на АСП.

Потвърждение за получаването по смисъла на чл.10 от ЗЕДЕП се получава само ако подателят изрично е поискал това в текста на електронния документ, който е изпратил.

 

6. Изпращане на електронни документи

Агенцията за социално подпомагане изпраща електронни документи на съответния адрес за кореспонденция, съгласно точка 2.

Документите, които се изпращат имат следните характеристики:

6.1. Документите са във формат

*.doc (Ms Word, минимална версия "ХР");

*.xls (Ms Excel, минимална версия "ХР")

*.pdf (Adobe Acrobat, минимална версия "6.0 СЕ"');

*.msg (Ms Outlook. Outlook Express - минимална версия 2000/ ХР).

6.2. Документите съдържат прав (некриптиран) текст;

6.3. Документите са подписани с валиден универсален електронен подпис.

Текстът на един документ се изпраща чрез два файла – единият съдържа оригиналния текст, подписан с универсален електронен подпис от овластения за целта служител на Агенцията, другият съдържа същия текст с добавен изходящ номер и подписан с универсален електронен подпис от Началника на отдел “Канцелария” на АСП.