logobgr

Обществени поръчки до 31 декември 2019 г.

Филтър

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на преносими компютри за нуждите на Агенцията за социално подпомагане по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

Номер на поръчка:
BG06-ЗОП-0026
Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
14.10.2020 13:45
Краен срок за подаване на оферти:
26.10.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти:
27.10.2020 11:00
Детайли

„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01“ по Рамково споразумение №СПОР-11/30.06.2020г. на ЦОП – МФ

Номер на поръчка:
BGЗОП01-0001
Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
06.10.2020 15:58
Краен срок за подаване на оферти:
14.10.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти:
15.10.2020 14:00
Детайли

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на мултифункционални устройства за нуждите на Агенцията за социално подпомагане по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
20.03.2020 11:30
Краен срок за подаване на оферти:
30.03.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти:
31.03.2020 14:00
Детайли

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на преносими компютри за нуждите на Агенцията за социално подпомагане по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
20.03.2020 11:23
Краен срок за подаване на оферти:
30.03.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти:
31.03.2020 10:00
Детайли

Доставка на преносими компютри за нуждите на Агенцията за социално подпомагане по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Прекратена
Дата на публикуване:
07.02.2020 13:36
Краен срок за подаване на оферти:
18.02.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти:
19.02.2020 10:00
Детайли

Доставка на мултифункционални устройстваза нуждите на Агенция за социално подпомагане по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Прекратена
Дата на публикуване:
07.02.2020 13:28
Краен срок за подаване на оферти:
18.02.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти:
19.02.2020 14:00
Детайли

Проектиране на централизирана, консолидирана инфраструктура с дизайн и миграция на Активна Директория в АСП.

Номер на поръчка:
00496-2019-0155
Тип процедура:
Открита процедура
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
20.12.2019 17:00
Краен срок за подаване на оферти:
24.01.2020 17:30
Дата на отваряне на оферти:
27.01.2020 10:00
Детайли

Доставка чрез закупуване на компютърно оборудване с приложим лицензиран софтуер и принадлежности, необходими за управлението и изпълнението на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 по  5 обособени позиции

Номер на поръчка:
00496-2019-0140
Тип процедура:
Открита процедура
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
31.10.2019 12:00
Краен срок за подаване на оферти:
02.12.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти:
03.12.2019 10:30
Детайли

„Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-1.004 „Закупуване на хранителни продукти – 2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 по 17 обособени позиции“

Номер на поръчка:
00496-2019-0102
Тип процедура:
Открита процедура
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
13.09.2019 10:40
Краен срок за подаване на оферти:
21.10.2019 17:00
Дата на отваряне на оферти:
22.10.2019 10:30
Детайли

Доставка и гаранционно обслужване на фабрично нов лек автомобил за нуждите на Проект № 16.5.2.065 – „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“ по програма трансгранично сътрудничество Interreg V – A Румъния-България 2014-2020“

Номер на поръчка:
00496-2019-0050
Тип процедура:
Открита процедура
Статус:
Приключена
Дата на публикуване:
15.07.2019 15:17
Краен срок за подаване на оферти:
16.08.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти:
19.08.2019 11:00
Детайли

(1 от 4)