Профил на купувача

 
„АСП обявява процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка чрез Софийска стокова борса на твърди горива /черни въглища и букови дърва/ и газьол за отопление  за нуждите на териториални структури на АСП за отоплителен сезон 2015/2016г.“.

Дата на публикуване 06.10.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност /IP VPN/ за обмен на данни в реално време чрез интернет-мрежа за нуждите на Агенцията за социално подпомагане и териториалните й структури“.

Дата на публикуване 11.09.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява публична покана по глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване на абонаментна техническа поддръжка, актуализация и комплексна системно-техническа и аналитична помощ, както и обучение на служители на АСП, на софтуерни продукти "ARBUTUS Analizer" и "ARBUTUS Windows server", внедрени и използвани от Агенция за социално подпомагане“”. 

Дата на публикуване 12.08.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура за сключване за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните и поделения“.

Дата на публикуване 04.08.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

Публичното отваряне на офертите по открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-01.01 „Закупуване на хранителни продукти“ - 2015 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020“ по 21 обособени позиции“ ще се проведе на 04.08.2015 г. от 11:00 часа в Зала № 1 в сградата на Агенция за социално подпомагане, достъпна откъм служебния вход. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата на публикуване 04.08.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

Доставка на копирна хартия, канцеларски материали, офис консумативи и архивни кашони,  свързани с предоставянето на социалната услуга и администриране на Проект „Нови възможности за грижа” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.”, по 2 /две/ обособени позиции:

Дата на публикуване 24.07.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" ЕАД на потребители - 7 Дирекции "Социално подпомагане" в гр. София по чл. 149, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката, както следва: ДСП - Оборище, ДСП - Възраждане, ДСП - Люлин, ДСП - Младост, ДСП - Лозенец, ДСП - Слатина и ДСП - Красно село на обща стойност 190 хиляди лева за срок от 2 години

Дата на публикуване 17.07.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на комплексно обслужване на служителите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й поделения от служба по трудова медицина”.

Дата на публикуване 10.07.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане-Враца обявява процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал.1, т. 3 от ЗОП, с предмет: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на Регионална дирекция за социално подпомагане - Враца."

Дата на публикуване 06.07.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Агенция за социално подпомагане“.

Дата на публикуване 25.06.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка