Профил на купувача

 
 АСП чрез Дирекция ААИО обявява малка обществена поръчка чрез открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Изработка и доставка на печатни, информационни и рекламни материали за нуждите на Проект „Подкрепа за достоен живот” в рамките на схема за директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG 051РO001 - 5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013

Дата на публикуване 01.04.2011

ЗОП до 15.04.2016 г.