Профил на купувача

 
АСП обявява открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на информационни табла по Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 2014-2020г.”

Дата на публикуване 14.04.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет: „Доставка чрез Софийска стокова борса АД на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане /"бензин А95Н" - индикативно количество 260 000 литра и дизелово гориво 26 000 литра/ за служебните автомобили на АСП“ за срок от 12 месеца.

Дата на публикуване 13.04.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

„Доставка, чрез закупуване на компютърно оборудване с приложим лицензиран софтуер и офис техника, необходими за управлението и изпълнението на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка чрез закупуване на компютърно оборудване с приложим лицензиран софтуер“; Обособена позиция № 2 „Доставка чрез закупуване на офис техника“

Дата на публикуване 13.04.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява публична покана по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Сервизно извънгаранционно обслужване на техниката на Агенция за социално подпомагане – сървъри, настолни и преносими компютри, монитори, периферна техника и UPS”.

Дата на публикуване 08.04.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части, консумативи или компоненти за техническо оборудване /сървъри, настолни и преносими компютри, монитори, периферна техника и UPS/”.

Дата на публикуване 08.04.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

Публичното отваряне на офертите по открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-01.02 „Закупуване на хранителни продукти - 2016" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 по 19 обособени позиции", открита с Решение № РД04-29 от 04.04.2016 г. ще се проведе на 17.05.2016 г. от 10.00 часа в Зала № 1 в сградата на Агенция за социално подпомагане, достъпна откъм служебния вход, находяща се в гр. София, ул. Триадица № 2. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. За допълнителна информация: тел. 02/8119 643, отдел „Търгове", Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция" в Агенция за социално подпомагане.


Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-01.02 „Закупуване на хранителни продукти – 2016“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 по 19 обособени позиции

Дата на публикуване 04.04.2016 10:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус В процес на възлагане

ЗОП до 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

РДСП – Сливен обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Сливен и ДСП на територията на област Сливен“

Дата на публикуване 30.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП - Хасково обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Хасково и ДСП на територията на област Хасково“

Дата на публикуване 29.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП - Пазарджик обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Пазарджик и ДСП на територията на област Пазарджик

Дата на публикуване 29.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП – Видин обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Видин и ДСП на територията на област Видин“

Дата на публикуване 28.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП – Силистра обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Силистра и ДСП на територията на област Силистра“

Дата на публикуване 28.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП - Бургас обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Бургас и ДСП на територията на област Бургас“

Дата на публикуване 25.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП – Смолян обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Смолян и ДСП на територията на област Смолян“

Дата на публикуване 25.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП - Кърджали обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Кърджали и ДСП на територията на област Кърджали“

Дата на публикуване 25.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП Добрич обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП Добрич  и ДСП на територията на област Добрич“

Дата на публикуване 25.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП - Благоевград обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Благоевград и ДСП на територията на област Благоевград“

Дата на публикуване 25.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП Шумен обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП Шумен  и ДСП на територията на област Шумен“

Дата на публикуване 25.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП-Разград обявява процедура по реда на ЗОП с предмет „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП-Разград и ДСП на територията на област Разград”

Дата на публикуване 25.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП Ямбол обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП Ямбол  и ДСП на територията на област Ямбол“

Дата на публикуване 25.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП Пловдив обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП Пловдив  и ДСП на територията на област Пловдив“

Дата на публикуване 24.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП Варна обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП Варна  и ДСП на територията на област Варна“

Дата на публикуване 24.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП София област обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП София област  и ДСП на територията на област София област“

Дата на публикуване 24.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура по реда на ЗОП с предмет: "Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на централно управление на Агенцията за социално подпомагане"

Дата на публикуване 24.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП - Търговище обявява процедура по реда на ЗОП: "Услуги по зареждане на тонер касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП -Търговище и ДСП на територията на област Търговище"

Дата на публикуване 23.03.2016

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Приключена

ЗОП до 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка 00496-2016-0018

РДСП София-град обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП София-град и ДСП на територията на РДСП София-град“

Дата на публикуване 23.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП - Габрово обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Габрово и ДСП на територията на област Габрово“

Дата на публикуване 23.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП -Русе обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Русе и ДСП на територията на област Русе“

Дата на публикуване 23.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП - Ловеч обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: "Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Ловеч и ДСП на територията на област Ловеч"

Дата на публикуване 23.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП – Кюстендил обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Кюстендил и ДСП на територията на област Кюстендил“

Дата на публикуване 23.03.2016

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Възложена

ЗОП до 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

РДСП - Велико Търново обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Велико Търново и ДСП на територията на област Велико Търново“

Дата на публикуване 23.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП Перник обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: "Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП Перник и ДСП на територията на област Перник"

Дата на публикуване 22.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП - Плевен обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: "Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Плевен и ДСП на територията на област Плевен"

Дата на публикуване 22.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП -Враца обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: "Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Враца и ДСП на територията на област Враца"

Дата на публикуване 22.03.2016

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Приключена

ЗОП до 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

РДСП-Търговище обявява процедура по реда на ЗОП: "Услуги по зареждане на тонер касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП -Търговище и ДСП на територията на област Търговище"

Дата на публикуване 22.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП – Стара Загора обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Стара Загора и ДСП на територията на област Стара Загора"

Дата на публикуване 22.03.2016

Тип финансиране Бюджетни средства

Статус Приключена

ЗОП до 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

РДСП - МОНТАНА обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - МОНТАНА и ДСП на територията на област МОНТАНА“"

Дата на публикуване 22.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане”.

Дата на публикуване 21.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Доставка на хигиенни продукти и средства за почистване за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури”.

Дата на публикуване 21.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП-Кюстендил обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: "Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Кюстендил и ДСП на територията на област Кюстендил"

Дата на публикуване 17.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП-Варна обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: "Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Варна и ДСП на територията на област Варна"

Дата на публикуване 17.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП-Велико Търново обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: "Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Велико Търново и ДСП на територията на област Велико Търново"

Дата на публикуване 16.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП-Русе обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: "Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Русе и ДСП на територията на област Русе"

Дата на публикуване 16.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП-Ловеч обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: "Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Ловеч и ДСП на територията на област Ловеч"

Дата на публикуване 16.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

Публичното отваряне на офертите по открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка чрез закупуване на 7 (седем) броя фабрично нови автомобили, необходими за управлението и изпълнението на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка чрез закупуване на фабрично нови леки автомобили, категория М1, тип „SUV” и Обособена позиция № 2 „Доставка чрез закупуване на фабрично нови леки автомобили, категория М1, тип „Седан/Хечбек” ще се проведе на 15.03.2016 г. от 10.30 часа в Малка зала - Партер в сградата на Агенция за социално подпомагане - гр. София, п.к. 1051, ул. Триадица № 2. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата на публикуване 12.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Агенция за социално подпомагане» по 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на Агенция за социално подпомагане”; Обособена позиция №2: „Доставка на копирна хартия и тонери за нуждите на Агенция за социално подпомагане”

Дата на публикуване 11.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

„ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 23 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ГОДИШЕН ПЛАН-ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП“

Дата на публикуване 17.02.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана за „Внедряване, поддръжка, актуализация, развитие и комплексна системно-техническа помощ и обучение на служители в АСП, на интегрирана автоматизирана информационна система за документооборот в Агенция за социално подпомагане

Дата на публикуване 28.01.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява процедура на договаряне без обявление по чл.90,  ал.1, т.11 от ЗОП с предмет:

„Доставка чрез Българска стокова борса АД на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане /"бензин А95Н" - индикативно количество 260 000 литра и дизелово гориво 26 000 литра/ за служебните автомобили на АСП през 2016 година.

Дата на публикуване 15.01.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

„АСП обявява публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Предоставяне на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2016 г. за служебните МПС в системата на АСП”

Дата на публикуване 13.11.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Агенция за социално подпомагане чрез директора на ДСП-Мездра обявява процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на природен газ по реда на чл.93, т.1 от ЗОП

Дата на публикуване 02.11.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на публичност и информираност по Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.”, по 2 /две/ обособени позиции

Дата на публикуване 30.10.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

„АСП обявява процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка чрез Софийска стокова борса на твърди горива /черни въглища и букови дърва/ и газьол за отопление  за нуждите на териториални структури на АСП за отоплителен сезон 2015/2016г.“.

Дата на публикуване 06.10.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност /IP VPN/ за обмен на данни в реално време чрез интернет-мрежа за нуждите на Агенцията за социално подпомагане и териториалните й структури“.

Дата на публикуване 11.09.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява публична покана по глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване на абонаментна техническа поддръжка, актуализация и комплексна системно-техническа и аналитична помощ, както и обучение на служители на АСП, на софтуерни продукти "ARBUTUS Analizer" и "ARBUTUS Windows server", внедрени и използвани от Агенция за социално подпомагане“”. 

Дата на публикуване 12.08.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура за сключване за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните и поделения“.

Дата на публикуване 04.08.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

Публичното отваряне на офертите по открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-01.01 „Закупуване на хранителни продукти“ - 2015 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020“ по 21 обособени позиции“ ще се проведе на 04.08.2015 г. от 11:00 часа в Зала № 1 в сградата на Агенция за социално подпомагане, достъпна откъм служебния вход. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата на публикуване 04.08.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

Доставка на копирна хартия, канцеларски материали, офис консумативи и архивни кашони,  свързани с предоставянето на социалната услуга и администриране на Проект „Нови възможности за грижа” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.”, по 2 /две/ обособени позиции:

Дата на публикуване 24.07.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" ЕАД на потребители - 7 Дирекции "Социално подпомагане" в гр. София по чл. 149, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката, както следва: ДСП - Оборище, ДСП - Възраждане, ДСП - Люлин, ДСП - Младост, ДСП - Лозенец, ДСП - Слатина и ДСП - Красно село на обща стойност 190 хиляди лева за срок от 2 години

Дата на публикуване 17.07.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на комплексно обслужване на служителите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й поделения от служба по трудова медицина”.

Дата на публикуване 10.07.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане-Враца обявява процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал.1, т. 3 от ЗОП, с предмет: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на Регионална дирекция за социално подпомагане - Враца."

Дата на публикуване 06.07.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Агенция за социално подпомагане“.

Дата на публикуване 25.06.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява публична покана за „Пълно сервизно обслужване, ремонт, презареждане и заверка на пожарогасители и закупуване на пожарогасители при необходимост, за нуждите на АСП и териториалните й структури”. 

Дата на публикуване 23.06.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на абонаментна поддръжка, актуализация, развитие и комплексна системно-техническа и аналитична помощ, както и обучение на служители в системата на АСП, на софтуерен продукт „САНТА ТРЗ“, внедрен и използван от Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“.

Дата на публикуване 22.06.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VIII “a” от ЗОП с предмет:   „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на нова климатична техника за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури”.

Дата на публикуване 10.06.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана за „Извънгаранционно сервизно обслужване на климатична техника на АСП“

Дата на публикуване 10.06.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет:"Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП".

Дата на публикуване 28.05.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

Процедура на договаряне без обявление по чл. 90 ал.1 , т.3 от ЗОП "Абонаментен сервиз на системата за управление на документооборота МИКСИ 2000, използвана от АСП и териториалните и структури". 

Дата на публикуване 27.05.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Осигуряване на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа от лицензиран оператор за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури”

Дата на публикуване 03.04.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава "VIII а" от ЗОП с предмет: „Доставка чрез покупка на автомобилни гуми (летни и/или зимни) на служебни автомобили на Агенция за социално подпомагане (АСП) и териториалните й структури”

Дата на публикуване 02.04.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури”

Дата на публикуване 23.03.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава "VIII а" от ЗОП с предмет: „Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане”

Дата на публикуване 23.03.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява Процедура по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: ”Доставка на хигиенни продукти и средства за почистване за нуждите на АСП и териториалните й структури“”.

Дата на публикуване 18.03.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

„Извършване на функционален анализ на системите на администрацията на Агенцията за социално подпомагане, съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и провеждане на съпътстващи дейности“ във връзка с изпълнение на проект „Агенцията за социално подпомагане – добре функционираща държавна администрация”, съгласно договор №14-11-5/27.08.2014 г. по приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08 по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Дата на публикуване 05.03.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Обявленията за предварителна информация по чл. 23 от ЗОП

Дата на публикуване 19.02.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава „VIII а“ с предмет:„Доставка на резервни части, консумативи или компоненти за техническо оборудване /сървъри, настолни и преносими компютри, монитори, периферна техника и UPS”.

Дата на публикуване 11.02.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.