Профил на купувача

 
АСП обявява Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет “Осигуряване на поддръжка, актуализация, развитие и системна комплексна технико-аналитична помощ, както и обучение на служители в системата на АСП, на счетоводен програмен продукт "Web версия на счетоводна система на Бизнес Процесор - Конто 66", внедрен и използван от АСП и нейните териториални структури в страната”.,

Дата на публикуване 27.11.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява публична покана по глава 8а от ЗОП с предмет "Предоставяне на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, свързана с притежаването и / или използването на МПС, собственост на Агенцията за социално подпомагане или предоставени за ползване на агенцията от други ведомства и органи"”

Дата на публикуване 17.11.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за публичност и информираност по: Проект „Подкрепа за достоен живот” в рамките на схема за директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG 051РO001 - 5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013”; Проект “Агенцията за социално подпомагане – добре функционираща държавна администрация” съгласно договор № N14-11-5 от 27.08.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”; и Проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция за социално подпомагане” съгласно договор № А13-22-23/22.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, които са съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

Дата на публикуване 31.10.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява публична покана по глава 8а от ЗОП с предмет "Организация и провеждане на специализирани обучения във връзка с изпълнение на договор А13-22-23 / 22.04.2014 г. по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция за социално подпомагане“по приоритетна ос II„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051P0002/13/2.2-13 по ОП ’’Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

Дата на публикуване 17.10.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Агенция за социално подпомагане” Дата на публикуване - 30.9.2014г.

Дата на публикуване 13.10.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

НАРЪЧНИК ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Дата на публикуване 09.10.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

„АСП обявява процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки, за доставка на твърди горива /черни въглища-индикативно количество 58 тона и букови дърва - индикативно количество 533 куб.м./ и газьол за отопление - индикативно количество 44 530 литра, за нуждите на териториални структури на АСП за отоплителен сезон 2014/2015 г.“

Дата на публикуване 08.10.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура по ЗОП с три обособени позиции с предмет „Разработване и прилагане на системи за обучения, провеждане на обучения и осигуряване на логистика за провеждането на обучения и конференции по проект № BG051PO001-6.2.09 „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинасирана от Европейския социален фонд и държавния бюджет, съгласно обособени позиции”

Дата на публикуване 26.09.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана по глава 8а от ЗОП с предмет "Организация и провеждане на специализирани обучения във връзка с изпълнение на договор А13-22-23 / 22.04.2014 г. по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция за социално подпомагане“по приоритетна ос II„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051P0002/13/2.2-13 по ОП ’’Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

Дата на публикуване 19.09.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана по глава 8а от ЗОП с предмет "Организация и провеждане на специализирани обучения във връзка с изпълнение на договор А13-2-23 / 22.04.2014 г. по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция за социално подпомагане“по приоритетна ос II„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051P0002/13/2.2-13 по ОП ’’Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

Дата на публикуване 02.09.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.