Профил на купувача

 
АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Агенция за социално подпомагане“.

Дата на публикуване 25.06.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява публична покана за „Пълно сервизно обслужване, ремонт, презареждане и заверка на пожарогасители и закупуване на пожарогасители при необходимост, за нуждите на АСП и териториалните й структури”. 

Дата на публикуване 23.06.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на абонаментна поддръжка, актуализация, развитие и комплексна системно-техническа и аналитична помощ, както и обучение на служители в системата на АСП, на софтуерен продукт „САНТА ТРЗ“, внедрен и използван от Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“.

Дата на публикуване 22.06.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява публична покана за „Извънгаранционно сервизно обслужване на климатична техника на АСП“

Дата на публикуване 10.06.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VIII “a” от ЗОП с предмет:   „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на нова климатична техника за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури”.

Дата на публикуване 10.06.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет:"Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП".

Дата на публикуване 28.05.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

Процедура на договаряне без обявление по чл. 90 ал.1 , т.3 от ЗОП "Абонаментен сервиз на системата за управление на документооборота МИКСИ 2000, използвана от АСП и териториалните и структури". 

Дата на публикуване 27.05.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Осигуряване на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа от лицензиран оператор за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури”

Дата на публикуване 03.04.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава "VIII а" от ЗОП с предмет: „Доставка чрез покупка на автомобилни гуми (летни и/или зимни) на служебни автомобили на Агенция за социално подпомагане (АСП) и териториалните й структури”

Дата на публикуване 02.04.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава "VIII а" от ЗОП с предмет: „Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане”

Дата на публикуване 23.03.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.