Профил на купувача

 
РДСП-Велико Търново обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: "Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Велико Търново и ДСП на територията на област Велико Търново"

Дата на публикуване 16.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП-Русе обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: "Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Русе и ДСП на територията на област Русе"

Дата на публикуване 16.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

РДСП-Ловеч обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: "Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Ловеч и ДСП на територията на област Ловеч"

Дата на публикуване 16.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

Публичното отваряне на офертите по открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка чрез закупуване на 7 (седем) броя фабрично нови автомобили, необходими за управлението и изпълнението на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка чрез закупуване на фабрично нови леки автомобили, категория М1, тип „SUV” и Обособена позиция № 2 „Доставка чрез закупуване на фабрично нови леки автомобили, категория М1, тип „Седан/Хечбек” ще се проведе на 15.03.2016 г. от 10.30 часа в Малка зала - Партер в сградата на Агенция за социално подпомагане - гр. София, п.к. 1051, ул. Триадица № 2. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата на публикуване 12.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Агенция за социално подпомагане» по 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на Агенция за социално подпомагане”; Обособена позиция №2: „Доставка на копирна хартия и тонери за нуждите на Агенция за социално подпомагане”

Дата на публикуване 11.03.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

„ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 23 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ГОДИШЕН ПЛАН-ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП“

Дата на публикуване 17.02.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана за „Внедряване, поддръжка, актуализация, развитие и комплексна системно-техническа помощ и обучение на служители в АСП, на интегрирана автоматизирана информационна система за документооборот в Агенция за социално подпомагане

Дата на публикуване 28.01.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява процедура на договаряне без обявление по чл.90,  ал.1, т.11 от ЗОП с предмет:

„Доставка чрез Българска стокова борса АД на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане /"бензин А95Н" - индикативно количество 260 000 литра и дизелово гориво 26 000 литра/ за служебните автомобили на АСП през 2016 година.

Дата на публикуване 15.01.2016

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

„АСП обявява публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Предоставяне на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2016 г. за служебните МПС в системата на АСП”

Дата на публикуване 13.11.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Агенция за социално подпомагане чрез директора на ДСП-Мездра обявява процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на природен газ по реда на чл.93, т.1 от ЗОП

Дата на публикуване 02.11.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка