Профил на купувача

 
Агенция за социално подпомагане обявява публична покана за извършване на писмени и устни преводачески услуги от и на немски и английски език за нуждите на проект „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социалното включване на трайно безработни лица”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Дата на публикуване 14.08.2013

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура с предмет: „Извършване на строително монтажни работи на работните и санитарни помещения в сградите ползвани от ДСП - общини Пловдив, Родопи, Куклен, Асеновград, Карлово, Сопот, Първомай, Садово, Стамболийски и Раковски”

Дата на публикуване 17.07.2013

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура по реда на ЗОП с предмет: ”Отпечатване и доставка на нормативно регламентирани формуляри за изпълнение на дейности по закон от Агенция за социално подпомагане

Дата на публикуване 02.07.2013

ЗОП до 15.04.2016 г.

„Извършване на строително монтажни работи на работните и санитарни помещения в сградите ползвани от ДСП - община Перник”

Дата на публикуване 27.06.2013

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура с предмет: „Извършване на строително монтажни работи на работните и санитарни помещения в сградите ползвани от ДСП- общини Харманли, Димитровград и Хасково ”

Дата на публикуване 13.06.2013

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура с предмет: „Извършване на строително монтажни работи на работните и санитарни помещения в сградите ползвани от ДСП -  община Долна Митрополия, Долни Дъбник, Троян, Ловеч и Червен Бряг"

Дата на публикуване 13.06.2013

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР” по 5 Договора по Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-03/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“, финансирана от ОП ”Регионално развитие” 2007-2013

Дата на публикуване 29.05.2013

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП отправя публична покана за обществена поръчка с предмет: „Kомплексно сервизно извънгаранционно обслужване на компютърна, копирна и периферна техника на АСП с ресурс /части и консумативи/ на изпълнителя ”.

Дата на публикуване 13.05.2013

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Осигуряване на логистика за провеждане на събития, за организация и провеждане на обучения и обучения по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съ-финасирана от Европейския социален фонд и държавния бюджет, съгласно седем обособени позиции

Дата на публикуване 25.04.2013

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура с предмет: „Извършване на строително -  монтажни работи на работните и санитарни помещения в сградите ползвани от ДСП-общини Пловдив, Родопи, Куклен, Асеновград, Карлово, Сопот, Първомай, Садово, Стамболийски и Раковски”

Дата на публикуване 19.04.2013

ЗОП до 15.04.2016 г.