Профил на купувача

 
АСП обявява открита процедура с предмет: „Извършване на строително монтажни работи на работните и санитарни помещения в сградите ползвани от ДСП- общини Кърджали и Смолян ”

Дата на публикуване 29.01.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на логистика за дейностите по проект BG051PO001-7.0.02–0007-C0001 „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социалното включване на трайно безработни лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинасирана от Европейския социален фонд и държавния бюджет“

Дата на публикуване 23.01.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на охрана чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/ на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агецията за социално подпомагане

Дата на публикуване 09.01.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, свързана с притежаването и / или използването на МПС, собственост на Агенцията за социално подпомагане или предоставени за ползване на агенцията от други ведомства и органи."

Дата на публикуване 10.12.2013

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура по реда на ЗОП по проект BG051PO001-7.0.02–0007-C0001 „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социалното включване на трайно безработни лица” и Проект BG051РO001-6.2.013-001 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съ-финасирана от Европейския социален фонд и държавния бюджет, съгласно три обособени позиции”.

Дата на публикуване 05.11.2013

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура по реда на ЗОП с предмет: ”Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на АСП

Дата на публикуване 04.11.2013

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“

Дата на публикуване 28.10.2013

ЗОП до 15.04.2016 г.

„Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от Регионална дирекция за социално подпомагане - Добрич, Дирекция "Социално подпомагане" - Венец, Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив и Дирекция "Социално подпомагане" - Тутракан, с четири обособени позиции

Дата на публикуване 22.10.2013

ЗОП до 15.04.2016 г.

Агенция за социално подпомагане обявява публична покана с предмет “Логистика на координационни срещи и публичност на ниво СРИП”

Дата на публикуване 17.09.2013

ЗОП до 15.04.2016 г.

Агенция за социално подпомагане обявява публична покана за изготвяне на документации за провеждането на две обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки за нуждите на проект „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социалното включване на трайно безработни лица”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Дата на публикуване 14.08.2013

ЗОП до 15.04.2016 г.