Профил на купувача

 
АСП обявява открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Осигуряване на пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Агенция за социално подпомагане”

Дата на публикуване 24.04.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП чрез Д"МСПЕИ" обявява Обществена поръчка чрез публична покана по чл. 14, ал. 4 от ЗОП с предмет:"Проучване/ анализ по дейност 6 на Проект BG051PO001-7.0.05-0001 «И.Д.Е.Я. за Европа 2014-2020»: Трансфер и адаптиране на моделите и практиката от Австрия в работата на Агенцията за социално подпомагане като Междинно звено по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Дата на публикуване 17.04.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана за доставка чрез покупка на автомобилни гуми (зимни и/или летни) на служебни автомобили на Агенция за социално подпомагане (АСП) и териториалните и структури по реда на Глава VIII "a" от ЗОП.

Дата на публикуване 03.04.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Пълно сервизно обслужване, ремонт, презареждане и заверка на пожарогасители

Дата на публикуване 21.03.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хигиенни продукти и средства за почистване за нуждите на Агенцията за социално подпомагане и териториалните й структури

Дата на публикуване 21.02.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Комплексно сервизно обслужване на компютърна, копирна и периферна техника на АСП. Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услуги по осигуряването на извънгаранционно сервизно обслужване на техниката на Агенция за социално подпомаганe – сървъри, настолни и преносими компютри, монитори, периферна техника и UPS. Сервизното обслужване включва дейности по диагностика и ремонт на комуникационна, компютърна, принтерна и друга офис техника при необходимост; настройка и преконфигуриране на локални мрежи и др.

Дата на публикуване 10.02.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на резервни части, консумативи или компоненти за техническо оборудване /сървъри, настолни и преносими компютри, монитори, периферна техника и UPS/, по индивидуални заявки на Възложителя в зависимост от реалните потребности. В системата на АСП се използват сървъри и работни станции в стандартни конфигурации, преносими компютри, монитори, мастилено-струйни и лазерни принтери, скенери, непрекъсваеми токозахранващи устройства, активни мрежови устройства, многофункционални машини, копирни машини и матрични принтери.

Дата на публикуване 10.02.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й поделения”

Дата на публикуване 06.02.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на всички Проекти по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-03/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали, финансирана чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013 г.”

Дата на публикуване 06.02.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хигиенни продукти и средства за почистване за нуждите на Агенцията за социално подпомагане и териториалните й структури

Дата на публикуване 05.02.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.