Защита на личните данни

Длъжностно лице определено за защита на личните данни в АСП, съгласно Заповед №РД01-1020/22.05.2018 г.

Ориета  Тумангелова

тел. 02/8119618

e-mail: dataprotection_officer@asp.government.bg