В помощ на кандидати и бенефициенти

Наръчник за кандидати по приоритетна ос „Социално включване и насърчаване на социалната икономика„ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси„, или как проектното предложение да стане проект.

Наръчникът е предназначен за кандидати по обявени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика„ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси„. В него са систематизирани най- често допусканите грешки при кандидатстване и има за цел да подпомогне кандидатите за правилното попълване на формуляра за кандидатстване, специфичните изисквания за разработване на бюджетите и преодоляване на пропуските при окомплектоване на проектните предложения.

Пълният текст на наръчника можете да намерите в рубриката Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси„/ Нормативни документи/ В помощ на кандидати и бенефициенти.

Информация във връзка с прилагането на Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР 19 януари 2011 г. Съгласно ангажиментите, поети от Управляващия орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” във връзка с прилагането на Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР, Агенцията за социално подпомагане, в качеството си на Договарящ орган, публикува информация от „Тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд” на Националния статистически институт за средната работна заплата за страната. Информацията може да бъде намерена на интернет адрес http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=26 в статистика „Пазар на труда”.

От 25 ноември до 3 декември 2010 г. стартират обученията на Агенция за социално подпомагане /АСП/ за бенефициенти по изпълнение на договори по схеми за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент" и „Домашен помощник" - фаза 3" и BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”. Обученията ще се проведат от експерти на АСП съгласно приложените графици.

Наръчник за кандидати по приоритетна ос „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, или как проектното предложение да стане проект.

Важно за кандидатите по фаза 3 на процедура „Грижа в семейна среда - дейности „социален асистент" и „домашен помощник".

Във връзка с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., обнародван в ДВ бр. 99 от 15.12.2009 г., при изготвяне на бюджета на проектното предложение, обърнете внимание на променения размер на минималния осигурителен доход за 2010 г. на икономическите дейности с код по НКИД 87, 88.

Следва да се има предвид, че при определяне на възнаграждението на социалните асистенти/домашните помощници, в случаите, в които брутното трудово възнаграждение бъде под минималния осигурителен доход за 2010 г., размерът на осигурителните вноски се определя на база на минималния осигурителен доход, установен със Закона за държавния бюджет за 2010 г. - Приложение № 1 към чл. 8, т. 1. В обосновката на разходите е необходимо в тези случаи изрично да се посочи, че осигурителните вноски са определени на база законово установения минимален осигурителен доход.

Стартира информационна кампания по схема BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”. В периода от 23 до 30 ноември ще се проведат срещи във Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив и София по приложения график.

От 2 до 9 декември 2009 г. стартира информационна кампания по схема BG051PO001-5.2.07 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3 по приложения график.