Списък на външните оценители

На 05.11.2009г. е публикуван списъкът на избраните с конкурс външни оценители за участие в оценителни комисии по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 – „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.