ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Оперативни програми

Номер на поръчка: 00496-2017-0007

Дата на публикуване: 11.04.2017 17:00

Краен срок за подаване на оферти: 19.05.2017 17:00

Дата на отваряне на оферти: 22.05.2017 14:00

Описание

Доставка на копирна хартия, канцеларски материали и  офис консумативи за нуждите на Проект „Приеми ме 2015“ , BG05M9OP001-2.003, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“, по 4 (четири) обособени позиции