ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Прекратена

Тип процедура: Пряко договаряне

Тип финансиране : Оперативни програми

Номер на поръчка: 00496-2017-0005

Дата на публикуване: 14.03.2017

Краен срок за подаване на оферти 21.03.2017

Дата на отваряне на оферти 21.03.2017

Описание

Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Описание: Юридически услуги във връзка с подготовка и възлагане на до 16 (шестнадесет) броя процедури за обществени поръчки по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд