Профил на купувача

 
Доставка чрез закупуване на компютърно оборудване с приложим лицензиран софтуер и принадлежности, необходими за управлението и изпълнението на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 по  5 обособени позиции

Дата на публикуване 31.10.2019 12:00

Краен срок за подаване на оферти 02.12.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 03.12.2019 10:30

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

„Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-1.004 „Закупуване на хранителни продукти – 2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 по 17 обособени позиции“

Дата на публикуване 13.09.2019 10:40

Краен срок за подаване на оферти 21.10.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 22.10.2019 10:30

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Доставка и гаранционно обслужване на фабрично нов лек автомобил за нуждите на Проект № 16.5.2.065 – „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“ по програма трансгранично сътрудничество Interreg V – A Румъния-България 2014-2020“

Дата на публикуване 15.07.2019 15:17

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 19.08.2019 11:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Възложена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Доставка на копирна хартия и канцеларски материали

Дата на публикуване 17.06.2019 14:00

Краен срок за подаване на оферти 16.07.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 17.07.2019 10:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Изработване и доставка на рекламни и информационни материали.

Дата на публикуване 25.04.2019 14:00

Краен срок за подаване на оферти 27.05.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 28.05.2019 10:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Приключена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Разработване на инструментариум за работа в новите интегрирани здравно-социални услуги и за оценка на индивидуалните потребности на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и ЦНСТД МУ” по проект  BG05M9OP001-2.012 „Продължаваща подкрепа за деинституализация на децата и младежите“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Дата на публикуване 24.04.2019 16:30

Краен срок за подаване на оферти 14.05.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 15.05.2019 14:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Доставка и гаранционно обслужване на фабрично нов лек автомобил за нуждите на Проект № 16.5.2.065 – „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“ по програма трансгранично сътрудничество Interreg V – A Румъния-България 2014-2020

Дата на публикуване 24.04.2019 12:23

Краен срок за подаване на оферти 03.06.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 04.06.2019 11:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Доставка на рекламни и информационни материали по Проект BG05M9OP001-2.012-0001 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Дата на публикуване 26.02.2019 11:00

Краен срок за подаване на оферти 06.03.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 07.03.2019 14:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Събиране на оферти с обява

Номер на поръчка

Изработване и доставка на рекламни и информационни материали Проект № 16.5.2.065 – „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“ по програма трансгранично сътрудничество Interreg V – A Румъния-България 2014-2020“

Дата на публикуване 12.02.2019 13:02

Краен срок за подаване на оферти 19.02.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 20.02.2019 14:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП

Изработване и доставка на рекламни и информационни материали.

Дата на публикуване 07.12.2018 16:00

Краен срок за подаване на оферти 28.01.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 29.01.2019 10:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Възложена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Организиране на обучения, семинари и мероприятия в страната за нуждите на Агенция за социално подпомагане (АСП) в качеството й на Управляващ орган по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на най – нуждаещите се лица (ОПХ ФЕПНЛ) и на партньор по проект 16.5.2.065 – „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“ по програма за трансгранично сътрудничество Interreg V - A Румъния-България 2014-2020 по две обособени позиции

Дата на публикуване 18.10.2018 17:12

Краен срок за подаване на оферти 22.11.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти 23.11.2018 10:30

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Извършване на външно оценяване на качеството на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Дата на публикуване 13.09.2018 12:03

Краен срок за подаване на оферти 08.10.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти 09.10.2018 10:30

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на ОПХ ФЕПНЛ

Дата на публикуване 20.08.2018 16:23

Краен срок за подаване на оферти 11.09.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти 12.09.2018 10:30

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка 00496-2018-0066

Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-1.003 „Закупуване на хранителни продукти-2017-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 по 17 обособени позиции, открита с Решение № РД04-0099/03.08.2018 г. на Възложителя

Дата на публикуване 06.08.2018 10:00

Краен срок за подаване на оферти 13.09.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти 14.09.2018 10:30

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-1.003 „Закупуване на хранителни продукти-2017-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 по 17 обособени позиции

Дата на публикуване 02.07.2018 11:00

Краен срок за подаване на оферти 23.08.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти 24.08.2018 10:30

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Осигуряване на супервизия и консултации за екипи от действащи социални услуги  (П0 2) и предоставяне на специализирана подкрепа за служителите на АСП (П0 3) по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане.

Дата на публикуване 27.06.2018 14:46

Краен срок за подаване на оферти 30.07.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти 31.07.2018 10:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Възложена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Осигуряване на логистика и обучение и логистика за провеждане на специализирани обучения за екипи от действащи социални услуги (П0 2) по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане

Дата на публикуване 27.04.2018 14:00

Краен срок за подаване на оферти 12.06.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти 13.06.2018 10:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Възложена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на АСП в качеството й на Управляващ орган по ОПХ ФЕПНЛ – застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите и застраховка „Каско“

Дата на публикуване 22.12.2017 15:48

Краен срок за подаване на оферти 15.01.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти 16.01.2018 10:30

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Възложена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка 00496-2017-0081

АСП обявава открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Осигуряване на електронен обмен на информация за социално осигуряване между Република България и страните членки на ЕС”

Дата на публикуване 14.12.2017 16:00

Краен срок за подаване на оферти 18.01.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти 19.01.2018 11:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Възложена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-1.003 „Закупуване на хранителни продукти-2017-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 по 17 обособени позиции"

Дата на публикуване 16.11.2017 11:50

Краен срок за подаване на оферти 20.12.2017 17:00

Дата на отваряне на оферти 21.12.2017 10:30

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Възложена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Предоставяне на юридически услуги на АСП по Проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане “

Дата на публикуване 17.05.2017 17:20

Краен срок за подаване на оферти 20.06.2017 17:00

Дата на отваряне на оферти 21.06.2017 10:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Възложена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Доставка на копирна хартия, канцеларски материали и  офис консумативи за нуждите на Проект „Приеми ме 2015“ , BG05M9OP001-2.003, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“, по 4 (четири) обособени позиции

Дата на публикуване 11.04.2017 17:00

Краен срок за подаване на оферти 19.05.2017 17:00

Дата на отваряне на оферти 22.05.2017 14:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Възложена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Описание: Юридически услуги във връзка с подготовка и възлагане на до 16 (шестнадесет) броя процедури за обществени поръчки по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Дата на публикуване 14.03.2017

Краен срок за подаване на оферти 21.03.2017

Дата на отваряне на оферти 21.03.2017

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Прекратена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Пряко договаряне

Номер на поръчка

АСП обявява обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Агенция за социално подпомагане (АСП)“ чрез провеждане на публично състезание

Дата на публикуване 10.08.2016

Краен срок за подаване на оферти 31.08.2016 17:00

Дата на отваряне на оферти 01.09.2016 11:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Приключена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка