Профил на купувача

 
Доставка чрез закупуване на компютърно оборудване с приложим лицензиран софтуер и принадлежности, необходими за управлението и изпълнението на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 по  5 обособени позиции

Дата на публикуване 31.10.2019 12:00

Краен срок за подаване на оферти 02.12.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 03.12.2019 10:30

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

„Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-1.004 „Закупуване на хранителни продукти – 2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 по 17 обособени позиции“

Дата на публикуване 13.09.2019 10:40

Краен срок за подаване на оферти 21.10.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 22.10.2019 10:30

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Доставка и гаранционно обслужване на фабрично нов лек автомобил за нуждите на Проект № 16.5.2.065 – „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“ по програма трансгранично сътрудничество Interreg V – A Румъния-България 2014-2020“

Дата на публикуване 15.07.2019 15:17

Краен срок за подаване на оферти 16.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти 19.08.2019 11:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Възложена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Доставка на копирна хартия и канцеларски материали

Дата на публикуване 17.06.2019 14:00

Краен срок за подаване на оферти 16.07.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 17.07.2019 10:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Изработване и доставка на рекламни и информационни материали.

Дата на публикуване 25.04.2019 14:00

Краен срок за подаване на оферти 27.05.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 28.05.2019 10:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Приключена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка