Профил на купувача

 
Изработване и доставка на рекламни и информационни материали.

Дата на публикуване 07.12.2018 16:00

Краен срок за подаване на оферти 11.01.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти 14.01.2019 10:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Организиране на обучения, семинари и мероприятия в страната за нуждите на Агенция за социално подпомагане (АСП) в качеството й на Управляващ орган по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на най – нуждаещите се лица (ОПХ ФЕПНЛ) и на партньор по проект 16.5.2.065 – „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“ по програма за трансгранично сътрудничество Interreg V - A Румъния-България 2014-2020 по две обособени позиции

Дата на публикуване 18.10.2018 17:12

Краен срок за подаване на оферти 22.11.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти 23.11.2018 10:30

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Извършване на външно оценяване на качеството на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Дата на публикуване 13.09.2018 12:03

Краен срок за подаване на оферти 08.10.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти 09.10.2018 10:30

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на ОПХ ФЕПНЛ

Дата на публикуване 20.08.2018 16:23

Краен срок за подаване на оферти 11.09.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти 12.09.2018 10:30

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка 00496-2018-0066

Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-1.003 „Закупуване на хранителни продукти-2017-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 по 17 обособени позиции, открита с Решение № РД04-0099/03.08.2018 г. на Възложителя

Дата на публикуване 06.08.2018 10:00

Краен срок за подаване на оферти 13.09.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти 14.09.2018 10:30

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Обявена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка