Профил на купувача

 
Доставка на копирна хартия, канцеларски материали и  офис консумативи за нуждите на Проект „Приеми ме 2015“ , BG05M9OP001-2.003, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“, по 4 (четири) обособени позиции

Дата на публикуване 11.04.2017 17:00

Краен срок за подаване на оферти 19.05.2017 17:00

Дата на отваряне на оферти 22.05.2017 14:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Възложена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Открита процедура

Номер на поръчка

Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Описание: Юридически услуги във връзка с подготовка и възлагане на до 16 (шестнадесет) броя процедури за обществени поръчки по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Дата на публикуване 14.03.2017

Краен срок за подаване на оферти 21.03.2017

Дата на отваряне на оферти 21.03.2017

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Прекратена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Пряко договаряне

Номер на поръчка

АСП обявява обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Агенция за социално подпомагане (АСП)“ чрез провеждане на публично състезание

Дата на публикуване 10.08.2016

Краен срок за подаване на оферти 31.08.2016 17:00

Дата на отваряне на оферти 01.09.2016 11:00

Тип финансиране Оперативни програми

Статус Приключена

ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип процедура Публично състезание

Номер на поръчка