Обратно

Услуги свързани с реализирането на логистика, пресконференции и групови мероприятия

Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект „Услуги свързани с реализирането на логистика, пресконференции и групови мероприятия, във връзка с реализацията на проект Социалното предприемачество алтернатива за финансова независимост и социална стабилност” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.01 ”Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза”, Договор BG 051PO001-5.1.01-0113-C0001, проект „ Социалното предприемачество алтернатива за финансова независимост и социална стабилност с Бенефициент Сдружение „Социални Инициативи за Личностна Алтернатива - СИЛА”.