Обратно

Услуги свързани с провеждане на пресконференции и обучения

Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект “Услуги свързани с провеждане на пресконференции и обучения в рамките на проект „Социално предприятие- Услуги в дома и градината” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.01 ”Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза”, Договор BG 051PO001-5.1.01-0077-C0001, проект „Социално предприятие- Услуги в дома и градината” с Бенефициент Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги”.