Обратно

Създаване на център за подкрепа на трудовата реализация

Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект “Услуги, свързани с провеждане на информационни сесии и обучения по проект “Създаване на център за подкрепа на трудовата реализация” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.01 “Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза”, Договор BG 051PO001-5.1.01-0058-C0001, проект “Създаване на център за подкрепа на трудовата реализация” с Бенефициент Фондация “Стъпка по стъпка”.