Обратно

Осигуряване на транспорт за ползвателите и персонала на Социално предприятие

Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект “Осигуряване на транспорт за ползвателите и персонала на Социално предприятие «Ателие за пачуърк» от и до с. Вонеща вода, общ. Велико Търново “ по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.01 ”Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза”, Договор BG 051PO001-5.1.01-0121-C0001, проект „Ателие за пачуърк” с Бенефициент Фондация „Милениум”.